Εγκρίθηκε η ΑΜΚ από την γενική συνέλευση της Εθνικής

Εγκρίθηκε η ΑΜΚ από την γενική συνέλευση της Εθνικής

Αισιόδοξος για την πορεία της τράπεζας ο πρόεδρος της, Γεώργιος Ζανιάς.

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, με παραίτηση δικαιώματος των Μετόχων, μέσω διαδικασίας book building που υλοποιήθηκε από 6 έως 8 Μαΐου του τρέχοντος έτους, κατά 2,5 δισ. ευρώ με τη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών 2,20 ευρώ, ενέκρινε σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση της τράπεζας.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. Γεώργιος Ζανιάς, απευθυνόμενος στους Μετόχους, μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

«Η επιτυχής ανταπόκριση της χώρας στην τεράστια πρόκληση σταθεροποίησης της οικονομίας και η ταχύτατη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, συνεπικουρούν τη μετάβαση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο επόμενο κεφάλαιο που δεν είναι άλλο από αυτό της ανάκαμψης και ενεργούς στήριξης της οικονομίας. Οι ενδείξεις απαρχής ενός ενάρετου κύκλου για την ελληνική οικονομία μετά από μία εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία προσαρμογής, έχουν αρχίσει πλέον να μετουσιώνονται σε απτά οικονομικά αποτελέσματα. Τον τελευταίο χρόνο οι ελληνικοί τίτλοι πρωταγωνιστούν διεθνώς με τις αποδόσεις τους. Ως εκ τούτου, το ελληνικό Δημόσιο αλλά και αυξανόμενος αριθμός ποιοτικών ελληνικών επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικών και μη, είναι σε θέση να αντλήσουν κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές σε ολοένα και πιο ανταγωνιστικό κόστος. Η δυναμική αυτή θα διαχυθεί σταδιακά και σε πιο μακροχρόνιες επενδύσεις αντιμετωπίζοντας και το τελευταίο σημαντικό έλλειμμα της οικονομίας μας, αυτών των άμεσων ξένων επενδύσεων. Η εισροή αυτών των κατηγορών κεφαλαίων συνιστά αναγκαία παράμετρο για τη διαμόρφωση ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού υποδείγματος, βασισμένου σε μία ανταγωνιστική, φιλόδοξη και εξωστρεφή επιχειρηματική νοοτροπία, απαλλαγμένη από τις στρεβλώσεις του παρελθόντος. Σε αυτό το πρόσφορο αλλά και ανταγωνιστικό έδαφος, η Εθνική Τράπεζα, έχοντας προβεί σε τολμηρές αναδιαρθρώσεις με στόχο την παγίωση της χρηματοοικονομικής της ευρωστίας και την εξασφάλιση υγιών και αυξανόμενων ροών οργανικής κερδοφορίας, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συγκυρίας: Ολοκληρώνει τον κύκλο κεφαλαιοποίησης εξασφαλίζοντας ισχυρότατη κεφαλαιακή επάρκεια. Υλοποιεί επικουρικές δράσεις εξορθολογίζοντας τη δομή του ενεργητικού ώστε να αντανακλά μία αποτελεσματική τραπεζοκεντρική στρατηγική. Παγιώνει και επαυξάνει τα οφέλη από ενέργειες εξορθολογισμού κόστους και δυνητικές συνέργειες που θα ωθήσουν την οργανική κερδοφορία. Επιταχύνει τη ροή ρευστότητας προς την οικονομία, ειδικά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Ο πρόεδρος της Εθνικής κ. Γ. Ζανιάς καταλήγοντας τόνισε τα εξής: «Το αφήγημα του ελληνικού τραπεζικού τομέα και ειδικότερα της Εθνικής, είναι αντικειμενικά ελκυστικό, καθώς αντανακλά τη μετάβαση από μία περίοδο τεράστιων προκλήσεων, που προέκυψαν αρχικά από εξωγενείς παράγοντες και εν συνεχεία από τις επιπτώσεις της βαθύτατης ύφεσης στην ποιότητα των χαρτοφυλακίων, στις φάσεις εξυγίανσης, σταθεροποίησης και ανάκαμψης. Αυτό το τελευταίο κεφάλαιο εγκαινιάζουμε με την άντληση κεφαλαίων. Επιπροσθέτως, με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης με ιδιωτικά κεφάλαια η Εθνική και οι άλλες συστημικές τράπεζες αποδεικνύουν τη συγκυριακή φύση των κεφαλαιακών ενισχύσεων που έλαβαν από το κράτος και αρχίζουν άμεσα να συνεπικουρούν αντί να επιβαρύνουν τη δημοσιονομική προσπάθεια, συντείνοντας στην περαιτέρω βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου και του χρέους. Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Εθνικής Τράπεζας είναι πιστεύω το τελευταίο εμπόδιο στην αποκατάσταση της γνωστής ευρωστίας της ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στο τραπεζικό σύστημα και στην προώθηση της ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής της θα επιτρέψει στην Εθνική Τράπεζα να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της και κυρίως την ρευστότητα που διαθέτει».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς σε ομιλία του προς τους Μετόχους, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε: «Η Εθνική Τράπεζα αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση 2,5 δισ. ευρώ με στόχο να αποκομίσει και επιπλέον οφέλη. Συγκεκριμένα: Δυνατότητα αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 1.350 εκατ.ευρώ μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διανομής μερίσματος. Κάλυψη και των πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτουν από τους κανόνες πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ. Βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας από τους αξιολογικούς οίκους, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η πρόσβασή μας στις αγορές κεφαλαίου και να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης για την Τράπεζα. Διεύρυνση της υφιστάμενης μετοχικής βάσης και αύξηση της διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου. Ενίσχυση της θέσης της Τράπεζας, ώστε να μπορέσει να στηρίξει δυναμικά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Το συνολικό αποτέλεσμα της αύξησης, σε συνδυασμό με τα μέτρα περαιτέρω κεφαλαιακής ενίσχυσης, όπως εγκρίθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα ενισχύσει το βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 στο 18,2%, υπερκαλύπτοντας το κανονιστικά ελάχιστο επίπεδο του 8%». Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής αναφέρθηκε στη συνέχεια στη θετική πορεία των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, τονίζοντας και τα εξής: «Τα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων της Εθνικής, αρχίζουν να ανακάμπτουν, ακολουθώντας τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και την επανεμφάνιση της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Η Εθνική εξακολουθεί να έχει ικανοποιητική και χαμηλού κόστους ρευστότητα, διατηρώντας υψηλό ποσοστό των καταθέσεων στην εγχώρια αγορά, γεγονός που θα της επιτρέψει να χρηματοδοτήσει τις παρουσιαζόμενες δυνατότητες σε τομείς με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις κυμαίνεται στο 90% περίπου στην Ελλάδα και στο 97% σε επίπεδο Ομίλου. Επίσης, η Τράπεζα κατάφερε να περιορίσει την έκθεσή της στο Ευρωσύστημα σε ποσοστό μόλις 11% επί του Ενεργητικού της, και με μηδενική έκθεση στο Μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας. Το πρόγραμμα μείωσης του λειτουργικού κόστους στην Ελλάδα εξελίσσεται θετικά, καθώς η Εθνική επέτυχε σημαντική μείωση της τάξεως του 27%, κατά την τελευταία τετραετία (2009-2013). Για το 2014, αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 19%, που επιτυγχάνεται χάρη στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, στο τέλος του 2013. Καθοριστικός παράγοντας για την πορεία της Εθνικής προς την εξομάλυνση των αποτελεσμάτων ήταν η σημαντική βελτίωση στη δημιουργία νέων επισφαλειών, αλλά και ο αποτελεσματικότερος χειρισμός στις υπάρχουσες επισφάλειες. Το τελευταίο τρίμηνο του 2013, υπήρξε το τέταρτο κατά σειρά τρίμηνο, στο οποίο καταγράφηκε μείωση στα επίπεδα δημιουργίας εγχώριων επισφαλειών, που προσέγγισε το 60% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Κατά συνέπεια, υπήρξε αντίστοιχη μείωση των προβλέψεων κατά 40% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, στις περίπου 300 μ.β. Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα της BlackRock, τα οποία απέδειξαν ότι η Εθνική διαθέτει την καλύτερη ποιότητα χαρτοφυλακίου μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Ειδικότερα, η Τράπεζα διαθέτει το χαμηλότερο επίπεδο αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου μεταξύ όλων των συστημικών τραπεζών, σε συνδυασμό με το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης των αναμενόμενων ζημιών από προβλέψεις. Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες συνέβαλαν στην εξαιρετικά μεγάλη αύξηση των εσόδων προ προβλέψεων, κατά 50% το 2013, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η Εθνική το 2013 υπήρξε η πρώτη ελληνική τράπεζα που κάλυψε τη διαφορά μεταξύ του κόστους πιστωτικού κινδύνου και των εσόδων προ προβλέψεων». Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Αλέξ. Τουρκολιάς, αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου που βασίζονται στους ακόλουθους πυλώνες:

• Αύξηση των χορηγούμενων δανείων με επέκταση σε ελκυστικούς εγχώριους επιχειρηματικούς τομείς, χάρη στην ισχυρή ρευστότητα της Τράπεζας.

• Βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας του Ομίλου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και συγχρόνως προωθείται η βελτιστοποίηση κεντρικών και διοικητικών λειτουργιών.

• Αποτελεσματική διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση μέσω της νεοσυσταθείσας μονάδας δανείων ειδικής διαχείρισης, με στόχο την στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων.

Καταλήγοντας ο κ. Τουρκολιάς πρόσθεσε: «Ο Όμιλος της Εθνικής κατάφερε να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις προκλήσεις κατά τα ιδιαίτερα δύσκολα έτη της κρίσης, διατηρώντας το δυναμισμό του, θωρακίζοντας αποτελεσματικά τον Ισολογισμό του και προασπίζοντας παράλληλα τον ιδιωτικό του χαρακτήρα. Τα επιτεύγματα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς τη συνεχή και πιστή στήριξη όλως των Μετόχων και προφανώς των θυσιών όλου του προσωπικού του Ομίλου, το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μετοχική βάση διευρύνεται σημαντικά με την αύξηση κεφαλαίου, ενισχύοντας τη διασπορά των μετοχών από 16% σε 43%. Έτσι, η Εθνική γίνεται η δεύτερη τράπεζα στην Ελλάδα σε συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς την περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην Εθνική Τράπεζα».

Διαβάστε ακόμη: Εθνική Τράπεζα: ΑΜΚ 2,5 δισ. και ομολογιακό 750 εκατ.