Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από την «Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ»

Το ποσό των 0,15799 ευρώ ανά μετοχή θα λάβουν οι μέτοχοι της εταιρείας.

Τη διανομή μερίσματος ποσού 0,15799 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ».

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 437.549 μετοχές που κατέχει η εταιρία, προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων. Συνεπώς, το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,16 ευρώ. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1440 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2015 ορίστηκε η 20.04.2016. Δικαιούχοι στη λήψη του προμερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, την 21.04.2016 (Record Date). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 27.04.2016 από την από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.