Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου από τη Ντιονίκ

Την έκδοση μεταρέψιμου ομολογιακού δανείου αξίας έως 12 εκατ. ευρώ ενέκρινε η δεύτερη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕBE.

Την έκδοση μεταρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας έως 12 εκατ. ευρώ ενέκρινε η δεύτερη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕBE που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η εταιρεία να προχωρήσει στην έκδοση και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως στην Alpha Τράπεζα και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και όσων μετόχων προκύψουν μετά την επικείμενη εισαγωγή των νέων μετοχών από τη μετατροπή των ομολογιών του από 10.11.2016 ΜΟΔ, ενός έγχαρτου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας έως ποσού 12 εκατ. ευρώ με το οποίο θα χορηγείται στην ομολογιούχο δανείστρια τράπεζα δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών της σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της εταιρίας, και τη σύσταση συγκεκριμένων εμπραγμάτων εξασφαλίσεων υπέρ της Alpha Τράπεζα.

Επίσης, αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την Alpha Τράπεζα, εξειδικεύσει τους όρους του ομολογιακού δανείου, συμβληθεί με την ομολογιούχο δανείστρια τράπεζα, διορίσει το διαχειριστή πληρωμών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων και ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογιακού δανείου, συμβάσεις, τις εξασφαλίσεις, καθώς και τις ομολογίες και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεως του ομολογιακού δανείου.