Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που φτάνει τα 250 εκατ. ευρώ από την Jumbo

H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Jumbo εξέλεξε επίσης και το νέο, οκταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως του ποσού των 250 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Jumbo, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου.

H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Jumbo εξέλεξε και το νέο, οκταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Το συμβούλιο, το οποίο θα έχει διετή θητεία που λήγει στις 8/11/2019 αποτελείται από τα εξής μέλη:

Α. Πέντε (5) Εκτελεστικά μέλη:

1. Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, Πρόεδρο του Δ.Σ
2.  Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, δικηγόρος, Αντιπρόεδρος
3. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, επιχειρηματίας Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
4. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Σοφία Βακάκη του Απόστολου-Ευάγγελου, ιδιωτική υπάλληλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Β. Τρία (3)  ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

1.  Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, οικονομολόγος.
2.  Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος.
3.  Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, φορολογικός σύμβουλος.

Αναλυτικά, η συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.A, μαζί με την επ’ αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 2(γ), 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, του άρθρου 43α παράγραφος 3, του άρθρου 107 παράγραφος 3 και του άρθρου 136 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2017, τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ως και την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Τέλος περιλαμβάνεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης βάσει του Ν. 3873/2010 καθώς και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες βάσει του Ν. 4403/7.7.2016

2. Αποφάσισε: α. Περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της 30.6.2017 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 έως 30.06.2017 και β. Περί έγκρισης χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Αποφάσισε για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  της εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με διετή θητεία.

6. Εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο του 44 N. 4449/2017.

7. Αποφάσισε περί παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της νεοσυσταθείσας δικηγορικής εταιρείας «Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στην οποία μετέχει ως κύριος εταίρος και διαχειριστής ο Ιωάννης Οικονόμου, ο οποίος τυγχάνει Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας.

8. Αποφάσισε για την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως του ποσού των ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Αποφάσισε για την παροχή  εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (με δικαίωμα να παρέχει αυτό περαιτέρω εξουσιοδότηση σε μέλη του ή τρίτους) για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, του ποσού του δανείου, γ) του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, δ) της ονομαστικής τιμής τους, ε) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, στ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ζ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και μετατροπής και η) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου.