Εκρηκτική άνοδος κερδών +384,1% για την Πλαστικά Θράκης το α’ εξάμηνο, στα 48,5 εκατ. ευρώ

Εκρηκτική άνοδος κερδών +384,1% για την Πλαστικά Θράκης το α’ εξάμηνο, στα 48,5 εκατ. ευρώ

Εκρηκτική άνοδο +384,1% στα καθαρά κέρδη σημείωσε η Πλαστικά Θράκης, καθώς τα κέρδη μετά από φόρους από τις συνολικές δραστηριότητες του ομίλου εκτινάχθηκαν στα 48,5 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Ο όμιλος εμφάνισε και άνοδο στον κύκλο εργασιών 50,8%, καθώς ανήλθε στα 234,2 εκατ. ευρώ από 155,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. 

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 72,84 εκατ. ευρώ από 26,78 εκατ. πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 171,9%. 

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, παρά το γεγονός ότι η ταχεία εξάπλωση και ευρεία διασπορά του κορονοϊού COVID-19 από τις αρχές του 2020 εξακολουθεί να επιφέρει σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, εν τούτοις η επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία του Ομίλου δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά έως σήμερα.

Από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο Όμιλος εξακολουθεί να επιτυγχάνει αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας του, αντισταθμίζοντας με επιτυχία οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση, σε επίπεδο ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα για το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως παρατηρήθηκε:

  • Αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα του παραδοσιακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου.
  • Διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας.
  • Διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας, ειδικά από τα κατά τόπους συστήματα υγείας, παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν αρχικές ενδείξεις σταδιακής κάμψης της ζήτησης.
  • Σχετική αύξηση της ζήτησης σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με την εστίαση και τον τουρισμό, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.
  • Διατήρηση των αυξημένων τιμών πρώτων υλών, ενώ σε επιμέρους περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιπλέον αυξήσεις, ανάλογα το είδος της πρώτης ύλης και τη γεωγραφική περιοχή.
  • Σημαντικά αυξημένο κόστος ενέργειας, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.
  • Σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους, κυρίως λόγω ελλείψεων σε εμπορευματοκιβώτια.
  • Διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατειακής βάσης του Ομίλου.

Στα Προσαρμοσμένα (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται δαπάνες ποσού € 738 χιλ., οι οποίες αφορούν στην απομείωση αξίας παγίων στοιχείων της Don&Low LTD, ποσού ύψους 400 χιλ. που αφορούν στην πρόβλεψη έκτακτων εξόδων που σχετίζονται με αμοιβές και αποζημιώσεις προσωπικού, καθώς και € 756 χιλ. τα οποία αφορούν σε έκτακτα κέρδη από πώληση παγίων της Don & Low LTD.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, για το πρώτο εξάμηνο του 2021, τα Κέρδη προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου που σχετίζονται με τα προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, ανέρχονται σε €40,9 εκατ. 

Τέλος, ο Καθαρός Δανεισμός μειώθηκε σημαντικά, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα ο Όμιλος να παρουσιάζει αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους (11,4) εκατ, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. (Ο Καθαρός Δανεισμός στις 31.12.2020 ανερχόταν σε €38,2 εκατ.). Ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε (0,05) την 30.06.2021, έναντι 0,22 την 31.12.2020.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.06.2021 ανήλθε σε €225.1 εκατ., σε σχέση με €174.6 εκατ. στις 31.12.2020.

Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας  

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2021. Η διατήρηση ικανοποιητικής ζήτησης για το μεγαλύτερο μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, η σταδιακή αύξηση της ζήτησης σε κλάδους που λόγω πανδημίας παρουσίαζαν υστέρηση (π.χ. εστίαση), η σταδιακή επαναφορά στο παραδοσιακό μίγμα πωλήσεων, η διευρυμένη πελατειακή βάση, η διατήρηση του συναλλακτικού κύκλου και της ενισχυμένης ρευστότητας και η συνέχιση της εφαρμογής αυστηρών μέτρων προστασίας εξακολουθούν να διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών συνεπειών και να ισχυροποιούν περαιτέρω την οικονομική θέση του Ομίλου.

Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι οι τιμές των πρώτων υλών θα παραμείνουν τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα στα τωρινά υψηλά επίπεδα, όπως και τα κόστη μεταφορών, ενώ σημαντικά αυξητικές τάσεις παρατηρούνται ήδη στα κόστη ενέργειας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, είναι πλέον εμφανής η μεταστροφή/αύξηση της ζήτησης, σε υψηλά μάλιστα επίπεδα, για προϊόντα του παραδοσιακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, σε εφαρμογές ή αγορές που διαχρονικά ο Όμιλος διατηρεί δεσπόζουσα θέση στην αγορά, ενώ παράλληλα εμφανής είναι η μείωση της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με τη προσωπική προστασία και υγεία. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει σε προγενέστερο χρόνο πραγματοποιήσει μια σειρά ενεργειών και εξακολουθεί να υλοποιεί ενέργειες για να διασφαλίσει τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας στα προϊόντα του χαρτοφυλακίου της.

Με δεδομένο ότι οι τρέχουσες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά διαμορφώνουν συνθήκες αβεβαιότητας, καθιστώντας οποιαδήποτε εκτίμηση αναφορικά με την επίδραση της πανδημίας στην εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου επισφαλή, εν τούτοις η Διοίκηση του Ομίλου με βάση όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, εκτιμά ότι ούτε ο Όμιλος ούτε κάποια επί μέρους δραστηριότητα αυτού αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη ή επαπειλούμενη περίπτωση διακοπής δραστηριότητας.

Παράλληλα, η Διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την πολύ ικανοποιητική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το σύνολο του έτους, αν και διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η εξέλιξη της πανδημίας στις οικονομίες των χωρών το επόμενο διάστημα και για τον τρόπο και την ένταση που αυτές δύναται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του Ομίλου, ειδικότερα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.