Εκταμιεύτηκε η επιχορήγηση ποσού 548.754 ευρώ στην Παπουτσάνης

Εκταμιεύτηκε η επιχορήγηση ποσού 548.754 ευρώ στην Παπουτσάνης

Η εν λόγω επιχορήγηση δόθηκε στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος του Ν.3299/2004.

Η εταιρεία Παπουτσάνης ΑΒΕΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η εκταμίευση της επιχορήγησης ποσού 548.754,30 ευρώ, όπως είχε ανακοινωθεί και στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

Η τελική εκταμίευση είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 77887/24-12-14 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εν λόγω επιχορήγηση δόθηκε στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος του Ν.3299/2004 και αφορά σε επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο 2008-2012.