Ελεύθερο της Κομισιόν σε κάθε χώρα να επιβάλλει lockdown σε ανεμβολίαστους

Ελεύθερο της Κομισιόν σε κάθε χώρα να επιβάλλει lockdown σε ανεμβολίαστους
Ðïëßôåò ðåñðáôïýí óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò êïéôÜæïíôáò ôéò âéôñßíåò ôùí êáôáóôçìÜôùí ôá ïðïßá áýñéï áíïßãïõí êáé ðÜëé ìåôÜ ôçí ìåñéêÞ Üñóç ôçò êáñáíôßíáò, ÊõñéáêÞ 17 Éáíïõáñßïõ 2021. Îáíáæùíôáíåýåé áðü áýñéï, ÄåõôÝñá, ôï ëéáíåìðüñéï óå üëç ôç ÷þñá, åíþ èá ëåéôïõñãÞóïõí êáé ðÜëé êïììùôÞñéá, êïõñåßá, êÝíôñá áéóèçôéêÞò, õðçñåóßåò äéáéôïëïãéêþí ìïíÜäùí ìå åîáßñåóç ôçí Üóêçóç, õðçñåóéþí öñïíôßäáò êáé õãéåéíÞò, êáèþò êáé ôá ÊÔÅÏ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

“Τα lockdown είναι εθνική απόφαση», είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης προς τον Τύπο στις Βρυξέλλες, κληθείσα να σχολιάσει την απόφαση της κυβέρνησης της Αυστρίας να επιβάλει lockdown σε πολίτες ανεμβολίαστους κατά της Covid-19.

«Το lockdown είναι απόφαση που λαμβάνεται σε επίπεδο κρατών-μελών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας, Στέφαν ντε Κερσμάκερ. Σημείωσε, επίσης, ότι η Επιτροπή εργάζεται με τα κράτη-μέλη σε διάφορα επίπεδα για να παρακολουθεί την επιδημιολογική κατάσταση, να ανταλλάσσει πληροφορίες και να έχει μια συνεκτική προσέγγιση της κατάστασης. Υπενθύμισε, ακόμη, ότι η Επιτροπή συνεχίζει να προσφέρει υποστήριξη στα κράτη-μέλη, εάν χρειαστεί, μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Ο ίδιος εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι όπως έχει πει και η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, το 75% του πληθυσμού της ΕΕ έχει εμβολιαστεί πλήρως. «Η ΕΕ έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στον κόσμο, αλλά με τα κρούσματα να αυξάνονται σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και η εμβολιαστική κάλυψη πρέπει να συνεχιστεί σε όλο τον γενικό πληθυσμό», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Υπενθύμισε, εξάλλου, την εκτίμηση κινδύνου που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσου (ECDC) στις 30 Σεπτεμβρίου, η οποία έδειχνε ότι στις χώρες όπου το ποσοστό εμβολιασμού είναι κάτω του 75%, η άρση των περιορισμών για την υγεία θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο.

«Το μήνυμα παραμένει σαφές. Εμβολιαστείτε. Διατηρήστε μάσκες και κοινωνική απόσταση», επισήμανε, τέλος, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.