ΕΛΙΝΟΙΛ: Αύξηση 5,5% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών το 2017

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 12,4 εκατ. ευρώ.

Στα 1.368,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ, τη χρήση 2017, έναντι 1.296,2 εκατ. ευρώ, το 2016, καταγράφοντας αύξηση 5,5%. Τα μικτά κέρδη του ομίλου, το 2017, ανήλθαν στα 45,6 εκατ. ευρώ έναντι 44,2 εκατ. ευρώ, το 2016 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 13,4 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ, το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 1%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου (EBT) ανήλθαν στα 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, το 2017, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 12,4 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5%, σε σχέση με το 2016. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ, το 2016 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM)διαμορφώθηκαν στα 3,7 εκατ. ευρώ.