ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Μείωση των ζημιών για το 2017

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (EBITDA) ανήλθαν το 2017 στα 204,6 εκατ. ευρώ έναντι 150,6 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 35,9%.

Μείωση κατά 3,9% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ (χρήση 2017) και διαμορφώθηκε στα 1.865,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.942,4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) ανήλθαν, για τη χρήση 2017, στα 101,6 εκατ. ευρώ έναντι 31,1 εκατ. ευρώ, το 2016.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «τα αποτελέσματα του 2017 συμπεριλαμβάνουν κέρδος 25,8 εκατ. ευρώ από αντιστροφή προβλέψεων βαριάς συντήρησης, λόγω επανυπολογισμού της στην Αττική Οδό (αφορά κλάδο Παραχωρήσεων), ενώ έχουν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενες ζημιές ποσού 54,1 εκατ. ευρώ, που αφορούν, κυρίως, ποσό 23,7 εκατ. ευρώ, λόγω απομείωσης αξίας συμμετοχής στην εταιρεία Athens Resort Casino (τομέας Λοιπών δραστηριοτήτων), ποσό 26,6 εκατ. ευρώ, λόγω απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση στη δραστηριότητα Κατασκευής και πρόβλεψη αποζημιώσεων συνεργάτη σε συνέχεια διαιτητικής απόφασης ποσού 3,8 εκατ. ευρώ κατά της οποίας έχει ασκηθεί αγωγή ακύρωσής της (αφορά δραστηριότητα Περιβάλλοντος). Χωρίς το συνυπολογισμό των προαναφερόμενων μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, για το 2017, θα ανέρχονταν σε κέρδη 129,9 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχα προσαρμοσμένων αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης 97,8 εκατ. ευρώ, το 2016».

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 204,6 εκατ. ευρώ έναντι 150,6 εκατ. ευρώ, τη χρήση 2016, αυξημένα κατά 35,9%. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο όμιλος εμφάνισε, το 2017, κέρδη 39,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 37,8 εκατ. ευρώ, το 2016. Μετά από φόρους, ο όμιλος κατέγραψε, το 2017, ζημιές 9,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 96,8 εκατ. ευρώ, κατά την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,239 ευρώ έναντι ζημιών 0,707 ευρώ, για τη χρήση 2016.

Στοιχεία ανά κλάδο δραστηριότητας

O κατασκευαστικός κλάδος του ομίλου (κατασκευή και λατομεία), για τη χρήση 2017, παρουσίασε κύκλο εργασιών 1.509,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.552,7 εκατ. ευρώ, τη χρήση 2016, σημειώνοντας μείωση 2,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της Κατασκευής ανήλθαν σε κέρδη 5,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 66,9 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας κατασκευής περιλαμβάνουν απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση, ύψους 26,6 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων αυτών των μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων, τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά αποτελέσματα της δραστηριότητας Κατασκευής, για τη χρήση του 2017, θα ανέρχονταν στα 31,8 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχα προσαρμοσμένων λειτουργικών ζημιών 17 εκατ. ευρώ, κατά την προηγούμενη χρήση.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, για τη χρήση 2017, προέκυψαν ζημιές 6,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 78 εκατ. ευρώ, το 2016, ενώ μετά από φόρους, ο κλάδος κατασκευής εμφάνισε ζημιές 24,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους 107,8 εκατ. ευρώ, το 2016. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας, στις 31.12.2017, ήταν 2 δισ. ευρώ, με το 50% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν έργα, ύψους 437 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 317,4 εκατ. ευρώ υπεγράφησαν, μετά τις 31.12.2017, ενώ 119,5 εκατ. ευρώ αναμένεται ότι θα υπογραφούν στο προσεχές μέλλον.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων, για τη χρήση 2017, παρουσίασε έσοδα από πωλήσεις 222,9 εκατ. ευρώ έναντι 230,3 εκατ. ευρώ, το 2016, σημειώνοντας μείωση 3,2%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στα 103,7 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνουν, όμως, αντιστροφή προβλέψεων βαριάς συντήρησης ποσού 25,8 εκατ. ευρώ) έναντι 83,7 εκατ. ευρώ, το 2016. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 79,1 εκατ. ευρώ έναντι 52,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους στα 54,8 εκατ. ευρώ έναντι 32,8 εκατ. ευρώ, το 2016.

Ο κλάδος του Περιβάλλοντος παρουσίασε, για τη χρήση 2017, κύκλο εργασιών 76,5 εκατ. ευρώ έναντι 106,9 εκατ. ευρώ, το 2016, ήτοι μειωμένο κατά 28,4%, κυρίως, λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας του κλάδου. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης παρουσίασαν ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνουν ζημιά ποσού 3,8 εκατ. ευρώ, λόγω πρόβλεψης αποζημιώσεων συνεργάτη σε συνέχεια διαιτητικής απόφασης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί αγωγή ακύρωσής της) έναντι κερδών 5 εκατ. ευρώ, το 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,4 εκατ. ευρώ, το 2016, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσίασαν ζημιές 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ, το 2016.

Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε, κατά το 2017, κύκλο εργασιών 49,7 εκατ. ευρώ έναντι 45,2 εκατ. ευρώ, το 2016, σημειώνοντας, παρά τα δυσμενέστερα ανεμολογικά δεδομένα της περιόδου, αύξηση 9,9%, λόγω αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος, σε σύγκριση με το 2016. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στα 21,9 εκατ. ευρώ έναντι 21,7 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 1,1%. Το περιθώριο Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης (Περιθώριο EBIT), για τη χρήση 2017, ήταν 44,1%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 12,6 εκατ. ευρώ έναντι 15,3 εκατ. ευρώ, το 2016. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε, για το 2017, έσοδα 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 7 εκατ. ευρώ, το 2016. Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ήταν ζημιές 1,3 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνει απομείωση επενδυτικών ακινήτων ποσού 1,2 εκατ. ευρώ) έναντι κερδών 0,6 εκατ. ευρώ, το 2016 (που περιελάμβανε απομείωση επενδυτικών ακινήτων ποσού 1,5 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 3,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,2 εκατ. ευρώ, το 2016.

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του ομίλου, στις 31.12.2017, διαμορφώθηκε στα 514,7 εκατ. ευρώ έναντι 527 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2016.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, υπήρξαν έσοδα 0,1 εκατ. ευρώ, για τη χρήση 2017, όπως και στη χρήση 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 21,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 184,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων, αλλά και τα μετά από φόρους, ανήλθαν σε ζημίες 25,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 186,6 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση. Η μητρική παρουσίασε τις ανωτέρω ζημίες, για τη χρήση 2017, λόγω απομείωσης συμμετοχής της σε θυγατρικές εταιρείες.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.