ΕΛΠE: Αναχρηματοδότηση δανείων, 900 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο κάτω από 4%


Ο όμιλος εξασφαλίζει επάρκεια κεφαλαίων για τις λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες στα επόμενα δύο χρόνια.

Την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού και τη σύναψη νέων δανείων συνολικού ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που διασφαλίζει την επάρκεια κεφαλαίων για τις λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες στα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε σήμερα ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος αναχρηματοδότησε υφιστάμενο κοινοπρακτικό δάνειο, με ταυτόχρονη αύξηση του ποσού σε 400 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με συμμετοχή Ελληνικών και ξένων τραπεζών.

Επίσης, προέβη στη σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου τριετούς διάρκειας, ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Σημειώνεται ακόμη ότι, στο πρώτο εξάμηνο του 2018 υπεγράφη και η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού δανείου τριετούς διάρκειας, με ταυτόχρονη αύξηση του ύψους του δανείου κατά 100 εκατ. ευρώ, σε συνολικά 300 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ:

– Τα δάνεια έχουν βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του σημαντικά μειωμένου κόστους δανεισμού που αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην κερδοφορία του Ομίλου.

– Επιτεύχθηκε η αύξηση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

– Τα δάνεια έχουν τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, γεγονός που παρέχει ευελιξία στη διαχείριση.

«Η ζήτηση για συμμετοχή από τράπεζες ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του ελληνικού και διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», καταλήγει η ανακοίνωση.