ΕΛΠΕ: Εγκρίθηκε η σύσταση της ΕΛΠΕ Α.Ε. Συμμετοχών

ΕΛΠΕ: Εγκρίθηκε η σύσταση της ΕΛΠΕ Α.Ε. Συμμετοχών
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά και την πρόσφατη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε και τυπικά η διάσπαση της Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία, με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών και με σύσταση της νέας ανώνυμης εταιρείας.

Όπως αναφέρει και η σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εταιρείας η έγκριση της διάσπασης συνεπάγεται, καταρχάς τη σύσταση της νέας ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία Ελληνικά Πετρέλαια Μονοπρόσωπη Εταιρεία Διύλιησης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών και διακριτικό τίτλο Ελληνικά Πετρέλαια ΔΕΠΠΠ ΑΕ. Επίσης η διασπώμενη κατέστη μοναδική μέτοχος της επωφελούμενης Ελληνικά Πετρέλαια ΔΕΠΠΠΕ Α.Ε. λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών της. Η νέα επωνυμία της Διασπώμενης είναι Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει και η σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, Η “Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία” με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 296601000 (εφεξής η “Διασπώμενη”) ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.12.2021, εγκρίθηκε – δυνάμει της υπ’ αριθ. 142903/03.01.2022 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 03.01.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2767913 η διάσπαση της, με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας (εφεξής η “Διάσπαση”), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57 και 59-74 του ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018.
Η έγκριση της Διάσπασης επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Συστάθηκε νέα ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ” (εφεξής η “Επωφελούμενη”), με αριθμό ΓΕΜΗ 162093601000 και διακριτικό τίτλο “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.” και εγκρίθηκε το καταστατικό της. Η απόφαση της έγκρισης της σύστασης της εν λόγω εταιρείας και του καταστατικού της, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2768007/03.01.2022.

β) Η Διασπώμενη κατέστη μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.”, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών της, ήτοι 130.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10 εκάστη.

γ) Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (επωνυμία), 4 (σκοπός) και η παράγραφος 4 του άρθρου 19 (Διοικητικό Συμβούλιο) του καταστατικού της Διασπώμενης, σύμφωνα με την από 10.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η νέα επωνυμία της Διασπώμενης είναι “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” και  ο διακριτικός της τίτλος: “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διάσπασης, οι μετοχές της Διασπώμενης θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.