Έμπρακτη στήριξη του ελληνικού επιχειρείν

Η Τράπεζα Πειραιώς, η µεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα, στηρίζει πρωτοβουλίες µε διακριτό αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκρισµα.

Special Advertising Section

Ο Οµιλος της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί το µεγαλύτερο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό της χώρας, µε παρουσία σε 8 χώρες και περίπου 18.000 εργαζόµενους. Το συνολικό ενεργητικό του Οµίλου φτάνει τα €86 δισ., τα δάνεια µετά από προβλέψεις τα €49 δισ. και οι καταθέσεις στις 31.3.16 τα €38 δισ.

Η Τράπεζα Πειραιώς κλείνει έναν αιώνα ιστορίας. Ιδρύθηκε το 1916. Από το Δεκέµβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε παρουσίασε µεγάλη ανάπτυξη εργασιών σε όλους τους τοµείς. Σήµερα κατέχει µερίδιο 30% στα δάνεια και 27% στις καταθέσεις.

Ο δείκτης Common Equity Tier-1, µε βάση την πλήρη εφαρµογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, διαµορφώθηκε στο 16,7%. Ως αποτέλεσµα, οι παρόντες δείκτες επάρκειας κεφαλαίων καθιστούν την Τράπεζα Πειραιώς µια από τις ισχυρότερες κεφαλαιακά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός Οµίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηµατοοικονοµικού τοµέα στην Ελλάδα.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, προσήλωση στις αρχές της αλληλεγγύης και βαθιά πίστη και σεβασµό στις δυνατότητες µιας χώρας µε πολύτιµο απόθεµα υλικού και πολιτισµικού πλούτου, η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει έµπρακτα πρωτοβουλίες και δράσεις µε διακριτό αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκρισµα.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Παράλληλα µε την οργανική της ανάπτυξη κατά τις δεκαετίες του 1990 και 2000, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε σειρά στρατηγικών κινήσεων, µε σκοπό την εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά. Το 2012, απέκτησε το «υγιές» τµήµα της Αγροτικής Τράπεζας. Το Μάρτιο του 2013, απέκτησε τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας. Τον Ιούνιο του 2013, απέκτησε τη Millennium Bank και τον Απρίλιο του 2015 το «υγιές» τµήµα της Πανελλήνιας Τράπεζας. Οι συναλλαγές αυτές συνιστούν σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, στην οποία η Τράπεζα Πειραιώς έχει συµµετάσχει, από την πρώτη στιγµή, ως βασικός πυλώνας.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ως µια από τις συστηµικές τράπεζες στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς παίρνει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας και στηρίζει τους πελάτες της, επιχειρήσεις, επαγγελµατίες και ιδιώτες, συµβάλλοντας ενεργά στην προσπάθεια µετάβασης της ελληνικής οικονοµίας σε ένα σύγχρονο µοντέλο διατηρήσιµης ανάπτυξης.

Μέσω της Αναπτυξιακής Τραπεζικής, αποσκοπεί στη στοχευµένη και συντονισµένη αξιοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων, εγχώριων και ευρωπαϊκών. Δίνει έµφαση στην καινοτοµία και την τεχνολογία και σε επενδυτικά σχέδια που έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας (αύξηση της απασχόλησης, προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).

Εστιάζει στην πράσινη επιχειρηµατικότητα και µέχρι το τέλος του 2015 είχε χρηµατοδοτήσει έργα πράσινης επιχειρηµατικότητας µε €1,65 δισ., σε τοµείς όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η εξοικονόµηση ενέργειας, η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και νερού, η βιολογική γεωργία, ο οικοτουρισµός, ο αγροτουρισµός, οι πράσινες µεταφορές και η χηµεία.

Επίσης, µε ολοκληρωµένα πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών, η Τράπεζα στέκεται δίπλα και στους µικρότερους επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες υποστηρίζοντας παράλληλα και τα σχέδιά τους που µπορούν να ενταχθούν στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πιστεύοντας ότι ο αγροτοδιατροφικός τοµέας µπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία, η Τράπεζα υλοποιεί µια ολοκληρωµένη πρωτοποριακή παρέµβαση στο χώρο µε λύσεις, όχι µόνο για την παροχή ρευστότητας, µε στόχο να απελευθερώσει το δυναµικό του τοµέα αυτού, να αυξήσει την παραγωγή, την αποτελεσµατικότητα και την προστιθέµενη αξία του. Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς, όπως το Πρόγραµµα Συµβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, η Κάρτα Αγρότη, το Πρόγραµµα Συµβολαιακής Αγροεφοδίων, και τα εξειδιεκυµένα προγράµµατα µακροπρόθεσµης και βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης ευθυγραµµίζονται ακριβώς µε τη φιλοσοφία αυτή.

ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για τον Όµιλο, η ενσωµάτωση των αρχών της εταιρικής υπευθυνότητας στη λειτουργία και τη διακυβέρνηση µετράει πάνω από 10 χρόνια.

Στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας του, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρχές εκείνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας που επιτάσσουν τη στήριξη των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού συνόλου. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής ευπαθών οµάδων πληθυσµού, στην αναβάθµιση του βιοτικού και πολιτισµικού επιπέδου και στην προστασία του περιβάλλοντος ως αναγκαίου όρου για την αειφόρο ανάπτυξη και την ευηµερία του κοινωνικού συνόλου.

Οι πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, πιστοποιηµένες κατά το Investors in People, δίνουν έµφαση στην προαγωγή ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, µε σεβασµό στον άνθρωπο και τις ίσες ευκαιρίες, που συνιστούν βασικά σηµεία της φιλοσοφίας του Οµίλου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) υποστηρίζει τη διάσωση και  ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας, µε έµφαση στην παραγωγική της ιστορία, την άυλη πολιτιστική κληρονοµιά, τη βιοτεχνική και βιοµηχανική τεχνολογία, αλλά και τη σύνδεση του πολιτισµού µε το περιβάλλον. Το έργο του Πολιτιστικού Ιδρύµατος υλοποιείται µέσω του Δικτύου των οκτώ -και σύντοµα εννέα- θεµατικών τεχνολογικών µουσείων στην ελληνική περιφέρεια, του Ιστορικού Αρχείου και της Βιβλιοθήκης, και υποστηρίζεται από θεµατικές εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα και ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις.

Τα Μουσεία του Δικτύου ΠΙΟΠ λειτουργούν ως καθηµερινοί χώροι πολιτισµού της τοπικής κοινωνίας αλλά και ως εργαστήρια γνώσης, συµβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη µέσα από την ποιοτική άνοδο του τουρισµού και την πολιτιστική αναβάθµιση της περιφέρειας.