Ενισχυμένα τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ το α’ τρίμηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2018 παρουσίασε αύξηση 28,3%, ανερχόμενος σε 17,6 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά ενισχυμένα ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ το πρώτο τρίμηνο του έτους που έληξε στις 31.03.2018, ‘οπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Και τούτο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, χάρη στην αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ, αλλά και τα καλύτερα ανεμολογικά δεδομένα. Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2018, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS), ο Όμιλος εμφανίζει μεταξύ άλλων αύξηση κύκλου εργασιών, EBITDA, ΕΒΙΤ και καθαρών κερδών, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2018 παρουσίασε αύξηση 28,3%, ανερχόμενος σε 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Κατ’ αναλογία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ, έναντι 10,0 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 37,5%, ενώ αύξηση 48,6% παρουσίασαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) που διαμορφώθηκαν σε 10,8 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο τρίμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν σε 6,0 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0710 ευρώ έναντι 0,0373 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 90,3%.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε 15,6 εκατ. ευρώ έναντι 12,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ, έναντι 11,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 8,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 5,4 εκατ. ευρώ, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ήταν 0,0653 ευρώ έναντι 0,0582 ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Στις 31.03.2018, ο Όμιλος διέθετε σε λειτουργία 16 αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 253,35 MW, ένα μικρό υδροηλεκτρικό 4,95 MW κι ένα φωτοβολταϊκό 2,00 MWp. Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση και ηλέκτριση επιπλέον 2 αιολικών πάρκων εγκατεστημένης ισχύος 28,8 MW, υπό κατασκευή βρίσκονται 5 αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 168,20 MW.