Ενισχυμένα τα οικονομικά μεγέθη της SARMED το 2018

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την εικόνα της ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας συμπληρώνουν η αυξημένη ταμειακή θέση της και ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός.

Στο ποσό των 29,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο συνολικός κύκλος εργασιών (υπηρεσιών και λοιπών εσόδων) της εταιρείας «Ελληνικές Αποθήκες Σαραντίτης ΑΕ- SARMED» το 2018 έναντι των 25,1 εκατ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 17%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 2,69 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 2,81 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 1,52 εκατ. ευρώ έναντι 1,98 εκατ. ευρώ το 2017.

Η καθαρή θέση της SARMED (σύνολο ιδίων κεφαλαίων), ενισχύθηκε κατά 1,52 εκατ. ευρώ στα 51,8 εκατ. ευρώ με τους δείκτες ιδίων προς ξένων κεφαλαίων και ιδίων προς μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφώνονται στο 3,72 και 3,77 αντίστοιχα, από 3,48 και 3,05 το 2017.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Χ. Σαραντίτης σημείωσε σχετικά: «Το 2018 ήταν μία πολύ θετική χρονιά για την αναπτυξιακή πορεία και τα οικονομικά αποτελέσματα της SARMED. Σημαντική συνεισφορά προς αυτήν την κατεύθυνση είχε η ενίσχυση του πελατολογίου της εταιρείας, στο οποίο προστέθηκαν σημαντικές πολυεθνικές αλλά και ελληνικές εταιρείες με ηγετική θέση στον κλάδο τους. Εκτός από την ιδιαίτερα υγιή χρηματοοικονομική της κατάσταση, η SARMED διακρίνεται για την ποιότητα, την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών της, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής σε όλη την αλυσίδα αξίας και τις ικανότητες των στελεχών της. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντων, σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, συνεχή εκπαίδευση και ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας. Παράλληλα αποδίδει μεγάλη έμφαση στην κανονιστική συμμόρφωση, στις σύγχρονες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και στην εταιρική υπευθυνότητα. Η SARMED, ενισχυμένη κεφαλαιακά και σε εσωτερικές δομές, στοχεύει το 2019 σε περαιτέρω λειτουργική αλλά και σε μη οργανική ανάπτυξη, θέτοντας ως στόχο της να παραμείνει στην κορυφή του κλάδου των logistics στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης».