Εννιά μέρες για να βρεθούν 260 εκατ. ευρώ

Εννιά μέρες για να βρεθούν 260 εκατ. ευρώ
ÌÝëç ôçò êõâÝñíçóçò ÷åéñïêñïôïýí ôïí ðñùèõðïõñãü ÁëÝîç Ôóßðñá ìåôÜ ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôçò êõâÝñíçóçò ôïõ, ÁèÞíá ÄåõôÝñá 5 Ïêôùâñßïõ 2015. Áýñéï èá êÜíïõí ôéò ðñïãñáììáôéêÝò ôïõò äçëþóåéò ïé õðïõñãïß ôçò êõâÝñíçóçò, èá ó÷ïëéÜóïõí ïé áñ÷çãïß êáé ïé âïõëåõôÝò ôùí êïììÜôùí ôçò áíôéðïëßôåõóçò êáé ç äéáäéêáóßá èá ïëïêëçñùèåß ôçí ÔåôÜñôç ôá ìåóÜíõ÷ôá ìå ôçí øçöïöïñßá ãéá ôçí ðáñï÷Þ øÞöïõ åìðéóôïóýíçò óôçí êõâÝñíçóç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Σε αναζήτηση ισοδυνάμων βρίσκεται η κυβέρνηση, με τη λύση για την ιδιωτική εκπαίδευση να δίνουν τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους.

Την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να βρει μέσα σε 9 ημέρες ισοδύναμα 260 εκατ. ευρώ ετησίως για να μην επιβάλει τελικά ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση και ο Πρωθυπουργός ζητεί από το βήμα της Βουλής τη… συνδρομή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη λύση βρήκε ο υπουργός Πολιτισμού!

Ο κ. Μπαλτάς, τα φώτα του οποίου προφανώς δεν ζήτησε ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πριν μεταβεί στη συνεδρίαση του Eurogroup, εμφανίστηκε στο Περιστύλιο και περιχαρής ανακοίνωσε πως βρήκε τα ισοδύναμα: θα αυξήσει τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους!

Ήταν τόσο απλό κι όμως, κανείς δεν το είχε σκεφτεί. Ούτε ο Γιάν(ν)ης Βαρουφάκης. Για να μην τον αδικήσουμε, βέβαια, ο Γιάν(ν)ης Βαρουφάκης το μέτρο το είχε σκεφτεί και το είχε συμπεριλάβει στην περιβόητη λίστα του. Απλώς, είχε υποεκτιμήσει τα έσοδα σε μόλις 20 εκατ. ευρώ.

Το πόσο πρέπει να αυξηθούν τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους για να αβγατίσουν τα έσοδα από 20 εκατ. στα 260 εκατ. ευρώ μένει να μας το εξηγήσει ο ίδιος ο υπουργός Πολιτισμού.

Στο μεταξύ η κυβέρνηση πρέπει να βρει ισοδύναμα ύψους 1,4 δισ. ευρώ και για να αποφύγει την επιβολή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, άλλα 20 εκατ. ευρώ για να μην επανέλθει το εισιτήριο των 5 ευρώ στα νοσοκομεία και 4,5 δισ. ευρώ για να επανέλθουν οι συντάξεις στα επίπεδα προ των περικοπών του 2012, μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η κυβέρνηση, πάντως, δεν έχει παρουσιάσει ακόμη κανένα ισοδύναμο ακόμη και για μέτρα χαμηλής απόδοσης, όπως το 5ευρω στα νοσοκομεία.

Ίσως μέχρι την κατάθεση του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού ο κ. Μπαλτάς να εμφανίσει και άλλες ιδέες.