Εντυπωσιακή άνοδος των κερδών της Grivalia Properties στο εννεάμηνο

Εντυπωσιακή άνοδος των κερδών της Grivalia Properties στο εννεάμηνο

Στα €35,5 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, παρουσιάζοντας αύξηση 87% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στα €35,5εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το εννεάμηνο του 2017 έναντι €19,0 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 87%.

Τα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων από αποτίμηση και των προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν στα €35,2εκ. έναντι €35,4εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

  1. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €48,1εκ. έναντι €45,6εκ. (αύξηση 5%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2016, καθώς και των νέων επενδύσεων του 2017.
  2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε €6,1εκ. έναντι ζημιών €11,7εκ.. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού €1,6εκ., ενώ από το προϋφιστάμενο χαρτοφυλάκιο προέκυψε κέρδος ποσού €4,5εκ..
  3. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε €0,73εκ. έναντι €0,49εκ. (αύξηση 49%) λόγω της αποδοτικότερης διαχείρισης των διαθεσίμων.
  4. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €3,10εκ. έναντι €1,15εκ. (αύξηση 170%). Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην έκδοση από την Εταιρεία δύο κοινών, εμπράγματων εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού €60εκ..
  5. Τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε €5,7εκ. έναντι €3,2εκ. (αύξηση 78%) λόγω της αλλαγής του φορολογικού πλαισίου των ΑΕΕΑΠ.

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

  • Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 4,1x
  • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 12%
  • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 14%
  • Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): €27,3εκ.
  • Προσαρμοσμένο EBITDΑ: €35,6εκ.

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθαν σε €94εκ. από €62εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2016 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε €125εκ. από €52εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Την 30η Σεπτέμβριου 2017, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €880εκ. ή €8,69 ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε €9,05 ανά μετοχή.