Επανέρχονται οι αδερφοί Αγγελόπουλοι κατά του πατέρα τους για τη συνέντευξή του

Επανέρχονται οι αδερφοί Αγγελόπουλοι κατά του πατέρα τους για τη συνέντευξή του
O ðñïðïíçôÞò ôçò ÊÁÅ Ïëõìðéáêüò ÃéÜííçò Óöáéñüðïõëïò (Á) ÷áéñåôÜåé ôïõò ìåãáëïìÝôï÷ïõò ôçò ÊÁÅ Ïëõìðéáêüò Ãéþñãï êáé Ðáíáãéþôç Áããåëüðïõëï óôçí åêäÞëùóç ãéá ôç óõíÝ÷éóç ôçò ÷ïñçãéêÞò óõíåñãáóßáò ôïõ ÏÐÁÐ ìå ôçí ÊÁÅ, óôá ãñáöåßá ôçò ÏÐÁÐ óôçí ÁèÞíá, ÄåõôÝñá 02 Ïêôùâñßïõ 2017. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Σε νέα ανακοίνωσή τους κάνουν και πάλι λόγο για «κατασκευασμένες» δηλώσεις που «εξυπηρετούν σκοπιμότητες».

 

Επανέρχονται στο θέμα της συνέντευξης του πατέρα τους στην εφημερίδα «Καθημερινή» οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, επαναλαμβάνοντας ότι η εν λόγω συνέντευξη ήταν «κατασκευασμένη για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες σκοπιμότητες».

Ειδικότερα, σε δήλωση που έδωσαν στη δημοσιότητα, ο Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος επισημαίνουν τα εξής:

«Αθήνα, 04.03.2019

Υπενθυμίζουμε και αποκαλύπτουμε.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή, στην εφημερίδα “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, δημοσιεύθηκε “συνέντευξη” που δήθεν είχε δώσει ο ασθενής πατέρας μας στον δημοσιογράφο Ηλία Μπέλλο.

Την ίδια ημέρα, άμεσα, με δημόσια δήλωσή μας καταγγείλαμε ότι η “συνέντευξη” είναι κατασκευασμένη για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες σκοπιμότητες και εξηγήσαμε σαφώς τους λόγους για τους οποίους ο πατέρας μας δεν μπορούσε ούτε μπορεί να δώσει συνέντευξη. Εκφράσαμε δε την έκπληξη και την οργή μας για το γεγονός.

Ο δημοσιογράφος Ηλίας Μπέλλος απάντησε την επόμενη ημέρα ότι η “συνέντευξη” δήθεν δόθηκε και ότι έχει μαγνητοφωνηθεί ολόκληρη, ως αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο.

Άμεσα επαναλάβαμε την καταγγελία ότι η φερόμενη ως “συνέντευξη” του πατέρα μας “….είναι κατασκευασμένη από την αρχή μέχρι το τέλος της”. Προκαλέσαμε δε τον δημοσιογράφο να δημοσιοποιήσει ολόκληρο το περιεχόμενο της, κατά τους ισχυρισμούς του, μαγνητοφωνημένης συνομιλίας του με τον πατέρα μας, ακριβώς για να αποκαλυφθεί το ψεύδος.

Αφού αδίκως περιμέναμε την δημοσιοποίηση τον προσκαλέσαμε και τον προκαλέσαμε, με εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκλησή μας, να μας δώσει αντίγραφο της μαγνητοφωνημένης συνομιλίας για την πλήρη εκκαθάριση της αλήθειας.

Και τότε ο δημοσιογράφος ανακάλυψε ευφάνταστη δικαιολογία ότι τάχα “…..κατέστρεψε το αρχείο ήχου στο οποίο είχε ενσωματωθεί η συνέντευξη, αφού εκπλήρωσε το σκοπό του…”. Πρόσθεσε δε για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ότι τάχα ο πατέρας μας του απαγόρευσε να δημοσιοποιήσει την ηχητική καταγραφή μιας συνέντευξης που έδωσε ακριβώς για να δημοσιοποιηθεί σε ολόκληρο το πανελλήνιο!!!

Αυτόν τον δημοσιογράφο και τις δικαιολογίες του παραδίδουμε στην κρίση των αναγνωστών του».