Επιβεβαιώνει τις επαφές με το fund Farallon ο όμιλος MIG

Επιβεβαιώνει τις επαφές με το fund Farallon ο όμιλος MIG
Η εταιρεία έχει συνάψει σχετική συμφωνία εμπιστευτικότητας, στο πλαίσιο της οποίας θα παρασχεθούν οι συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές πληροφορίες για τη διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου.

Τις συζητήσεις με το επενδυτικό fund Farallon για την αναδιάρθρωση και την αναχρηματοδότηση του εταιρικού της δανεισμού επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο η MIG.

Στις συζητήσεις εμπλέκεται η Τράπεζα Πειραιώς ως μεγαλύτερος πιστωτής της MIG και, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές αφορούν την προοπτική η Farallon να δανείσει τη MIG για να εξοφλήσει δάνειά της προς τη Fortress και την Πειραιώς. Η επίτευξη της τριμερούς συμφωνίας τελεί υπό την αίρεση διενέργειας οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence), που θα ξεκινήσει αμέσως με στόχο να έχει ολοκληρωθεί έως και τον Οκτώβριο, οπότε και λήγουν δάνεια 228,5 εκατ. ευρώ.

Τότε λήγει δάνειο ανεξόφλητου υπολοίπου 142,5 εκατ. ευρώ της Fortress, το οποίο, αν η συμφωνία οριστικοποιηθεί, θα εξοφληθεί πλήρως. Την ίδια περίοδο λήγει και ένα ομολογιακό της Πειραιώς ανεξόφλητου υπολοίπου 86 εκατ. ευρώ, το οποίο πιθανότατα θα αναχρηματοδοτηθεί. Αν η συμφωνία κλείσει, πάντως, το χρηματοδοτικό άνοιγμα της Πειραιώς στη MIG θα μειωθεί περαιτέρω κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η MIG αποπλήρωσε προ μερικών μηνών δάνεια 200 εκατ. ευρώ της Πειραιώς, από το τίμημα που έλαβε για το πλειοψηφικό πακέτο του Θεραπευτηρίου «Υγεία».

Έτσι, μέσα σε μερικούς μήνες, η Πειραιώς θα έχει επιτύχει να μειώσει την έκθεσή της στη μητρική του ομίλου MIG κατά 300 εκατ. ευρώ, χωρίς να οδηγηθεί στην πώληση των συμμετοχών του σε τρόφιμα (Vivartia) και ακτοπλοΐα ( Attica Group).

Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη εδώ και καιρό και με βάση την ανακοίνωση τη MIG στο Χρηματιστήριο «έχει συνάψει με τη Farallon σχετική συμφωνία εμπιστευτικότητας, στο πλαίσιο της οποίας θα παρασχεθούν οι συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές πληροφορίες για τη διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου». Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας, συνεχίζει η ανακοίνωση, «θα συμφωνηθούν, μεταξύ άλλων, και ο τρόπος χρήσης των κεφαλαίων (περιλαμβανομένης και της αποπληρωμής υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων) και οι εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν (περιλαμβανομένης της σύστασης ενεχύρου επί μετοχών θυγατρικών εταιρειών, όπως άλλωστε ισχύει και για τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις)».