Επταετές ομόλογο 250 εκατ. ευρώ από την Τιτάν

Roadshow σε θεσμικούς επενδυτές σε Λονδίνο και Παρίσι για τη νέα έκδοση θα πραγματοποιήσει η εταιρεία στις 7-8 Νοεμβρίου.

Την έκδοση νέων ομολογιών ύψους 250 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας, με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας, ανακοίνωσε την Δευτέρα η TITAN GLOBAL FINANCE PLC, θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

Η εταιρία αναμένεται να πραγματοποιήσει roadshow σε θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο και το Παρίσι, στις 7 και 8 Νοεμβρίου, και αμέσως μετά αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της Εκδότριας (α) για την εξαγορά από αυτήν των ομολογιών εκδόσεώς της με τοκομερίδιο 4.25% πριν τη λήξη τους τον Ιούλιο του 2019, πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ως διαχειρίστριες για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών ορίστηκαν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Société Générale, ABN Amro Bank N.V., Alpha Bank Α.E., Eurobank Ergasias S.A., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Raiffeisen Bank International AG. Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή από την Εκδότρια τιμολόγησή τους.

Πρόταση εξαγοράς τίτλων
Η TITAN GLOBAL FINANCE PLC, θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόταση εξαγοράς που απευθύνει προς τους κατόχους ομολογιών που εξέδωσε τον Ιούλιο του 2014, εγγυημένων από την Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, συνολικού ποσού εκδόσεως 300,000,000 Ευρώ και τρέχοντος υπολοίπου 287,170,000 Ευρώ, με τοκομερίδιο 4.25% και λήξη τον Ιούλιο του 2019. Η πρόταση αφορά στο σύνολο ή μέρος των Υφισταμένων Ομολογιών πριν την ως άνω λήξη τους.

Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την Εκδότρια στους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών, σε μετρητά, ποσού ευρώ 1,060.50 ανά 1000.00 ευρώ ονομαστικής αξίας Υφισταμένων Ομολογιών πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας καταβολής και ημερομηνία καταβολής μέχρι την 16η Νοεμβρίου 2017, ή τυχόν μεταγενέστερη ημερομηνία που θα αποφασιστεί από την Εκδότρια σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο που θα είναι διαθέσιμο για τους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών.

Η πρόταση εξαγοράς προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή έκδοση νέων ομολογιών, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η Εκδότρια, με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ποσού 250,000,000 ευρώ, σταθερού επιτοκίου και επταετούς διάρκειας. Για την πρόθεση έκδοσης των νέων ομολογιών ακολουθει ειδική ανακοίνωση.

Οι Τράπεζες Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank plc θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers) και η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.