Έρευνα PfB: Μία στις δέκα εταιρείες έχει υιοθετήσει εργαλεία και εφαρμογές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης

Έρευνα PfB: Μία στις δέκα εταιρείες έχει υιοθετήσει εργαλεία και εφαρμογές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης
Επτά στις δέκα εταιρείες είναι ελάχιστα ενημερωμένες, σε ότι αφορά στις εφαρμογές και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Μπορεί η πανδημία να επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη χώρα μας, ωστόσο μόλις 3 στις 10 επιχειρήσεις είναι ενημερωμένες για τις εφαρμογές και τις δυνατότητες της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και μόνο 1 στις 10 έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση αντίστοιχων εργαλείων. Την ίδια στιγμή, 8 στις 10 εταιρείες πιστεύουν ότι η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσουν σημαντικά τα χαρακτηριστικά, τις γνώσεις και τις δεξιότητες  των εργαζομένων που θα αναζητήσουν στο μέλλον. Παρόλα αυτά ως τώρα, μόνο το 40% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε εκπαίδευση των εργαζομένων τους σε ψηφιακές δεξιότητες.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την έρευνα της εταιρείας Στρατηγικών Λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, People for Business, με θέμα “Τεχνολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού”, που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα, από τις 15 Ιουνίου έως τις 28 Ιουνίου 2021 και στην οποία συμμετείχαν 215 CEOs και Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (ελληνικές 65% και ξένες πολυεθνικές 35%) από τρεις κλάδους της οικονομίας

 • Παροχή Υπηρεσιών (55,56%)
 • Παραγωγή / Μεταποίηση (22,6%)
 • Εμπορική δραστηριότητα (21,84%)

με μέσο όρο αριθμού εργαζομένων τους 180.

Στόχος της έρευνας είναι η αποτύπωση των νέων δεδομένων στην αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, ειδικότερα ως προς την υιοθέτηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στα πεδία του ανθρώπινου δυναμικού, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως:

 • Πόσο σημαντικός είναι ο αντίκτυπος της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας και στις λειτουργίες του HR;
 • Οι ελληνικές εταιρείες έχουν προχωρήσει στην υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης;
 • Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων;
 • Πώς θα επηρεάσει η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη την στρατηγική σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και τις θέσεις εργασίας;

Στρατηγική και Ανθρώπινο Δυναμικό

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη στρατηγική τους φαίνεται ότι δίνουν οι επιχειρήσεις στη εποχή που ακολουθεί την πανδημία, καθώς οι 8 στις 10 δηλώνουν ότι η ετήσια στρατηγική τους και το πλάνο υλοποίησης της (Annual Company Strategy & Execution) είναι ευθυγραμμισμένα με το όραμα της εταιρείας.

Αντίστοιχα υψηλά είναι τα ποσοστά (75%) και σε ότι αφορά στην ευθυγράμμιση των ατομικών και ομαδικών στόχων με τους στρατηγικούς και ετήσιους στόχους της εταιρείας και τη συνεισφορά τους σε αυτούς. Μακριά από αυτή την κατεύθυνση, δείχνει να είναι το 25% των επιχειρήσεων, που συμμετείχαν στην έρευνα.

Ωστόσο, παρά τις δυνατότητες που δίνουν τα ψηφιακά εργαλεία μόνο το 33,33% των εταιρειών χρησιμοποιεί ψηφιακές πλατφόρμες για την παρακολούθηση των στρατηγικών στόχων (εξαιρούνται οι οικονομικοί δείκτες). Αντίθετα το 41,67% δεν χρησιμοποιεί και το 25% σχεδιάζει να εφαρμόσει αυτή τη διαδικασία στο άμεσο μέλλον.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Ελάχιστα ενημερωμένες, σε ότι αφορά στις εφαρμογές και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό, είναι πάνω από 7 στις 10 εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας της PfB.

Ειδικότερα

 • το  8,33% των εταιρειών είναι πολύ ενημερωμένο
 • το 16,67% είναι αρκετά ενημερωμένο
 • το 66,67% είναι λίγο ενημερωμένο
 • το 8,33% δεν είναι καθόλου ενημερωμένο.

Ενώ, μόλις 1 στις 10 εταιρείες έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση εργαλείων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα

 • το 33,33% έχει υιοθετήσει εργαλεία και εφαρμογές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης
 • το 41,67% δεν έχει υιοθετήσει εργαλεία και εφαρμογές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης
 • το  8,33% θα προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία μέσα στο διάστημα 2021-2022
 • το 16,67%, ενδεχομένως, να προχωρήσει από το 2022 και μετά.

Σε ότι αφορά, στον τρόπο που οι επιχειρήσεις έχουν εισάγει ή σχεδιάζουν να εισάγουν αντίστοιχες λειτουργίες, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 58,28% επιλέγει έναν συνδυασμό εξειδικευμένων στελεχών και εξωτερικών συμβούλων, το 25% το αναθέτει ή θα το αναθέσει σε εξειδικευμένους συμβούλους και το 8,33% έχει προχωρήσει ή θα προχωρήσει σε προσλήψεις νέων στελεχών για να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο.

Πάντως, η πιο δημοφιλής λειτουργία ανθρώπινου δυναμικού στην οποία έχει αξιοποιηθεί η τεχνολογία, έως τώρα, είναι με διαφορά τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό (HRMS), ποσοστό 45,46%.

Ειδικότερα, τεχνολογία και ψηφιακές πλατφόρμες εφαρμόζονται με σειρά προτεραιότητας στις παρακάτω λειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού

 • 45,46% στα συστήματα διαχείρισης δεδομένων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό (HRMS)
 • 27,26% στην ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό (People Analytics)
 • 27% στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε νέες δεξιότητες
 • 18,19% στην επιλογή και πρόσληψη εργαζομένων
 • 18% στην διαμόρφωση πολιτικών αμοιβών και παροχών
 • 9,08% στην ανάπτυξη εργαζομένων
 • 9% στη διατήρηση ταλέντων

Αντίστοιχα, μέχρι το τέλος του 2021, οι εταιρείες σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στους παρακάτω τομείς του HR ως εξής

 • 63,64% στην ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό (People Analytics)
 • 27% στα συστήματα διαχείρισης δεδομένων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό (HRMS)
 • 27% στη διαμόρφωση πολιτικών αμοιβών και παροχών
 • 18% στην επιλογή και πρόσληψη εργαζομένων
 • 18% στη διατήρηση ταλέντων
 • 18% στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε νέες δεξιότητες
 • 9% στην ανάπτυξη εργαζομένων.

Η επόμενη ημέρα

Παρά την υστέρηση που παρατηρείται στην υιοθέτηση εργαλείων και εφαρμογών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, πάνω από 8 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν ότι ο αντίκτυπος τους θα είναι πολύ έως αρκετά σημαντικός στα χαρακτηριστικά, τις γνώσεις και τις δεξιότητες  των εργαζομένων που θα αναζητήσουν στο μέλλον.

Ωστόσο, μέχρι τώρα, μόνο 4 στις 10 εταιρείες έχουν προχωρήσει σε εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους. Αντίστοιχα, ψηφιακές πλατφόρμες  για τη διαχείριση και ανάπτυξη της απόδοσης των εργαζομένων τους χρησιμοποιεί το 45,44%, ενώ το 26,28% δεν τις έχει αξιοποιήσει ακόμη και το 28,27% προγραμματίζει να τις χρησιμοποιήσει στο άμεσο μέλλον.

Πάντως, όπως προκύπτει από την έρευνα, μόνο 3 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι η ανάπτυξη τους θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που θα συνδυάζουν αποτελεσματικά την προσέλκυση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Παρόλα αυτά η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει αξιόπιστο εργαλείο για τους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς 7 στις 10 εταιρείες πιστεύουν ότι οι εφαρμογές και αντίστοιχα εργαλεία θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους και 6 στις 10 θεωρούν ότι θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση των δεδομένων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό (Big Data & People analytics) τους.

Διαφορετική γνώμη έχουν όμως για το κατά πόσο οι εφαρμογές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεάσουν τον αριθμό των θέσεων εργασίας. Το 73%% θεωρεί ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι σημαντικές, σε αντίθεση με το 18%, που απαντά θετικά.

Η πανδημία, πάντως, δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει τις αποφάσεις της πλειοψηφίας των εταιρειών (82%) για άμεση υιοθέτηση εργαλείων τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την έρευνα της PfB.

Τέλος, σε ότι αφορά στη συμμετοχή των CEOs και των Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού, στην εφαρμογή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, το 45,46% δηλώνει ότι είναι μεγάλη, το 36,35% μικρή και το 18% ελάχιστη.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Ελενα Κατσίνα Director People & Culture της People for Business δήλωσε, σχετικά: «Μέσω των ψηφιακών δεδομένων, πέρα από την αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, μπορούν να αντιμετωπιστούν και θεμελιώδη ερωτήματα, που σχετίζονται με τη δομή και την κουλτούρα ενός οργανισμού. Η ροή της επικοινωνίας μπορεί να μας πει πολλά για το πώς λειτουργεί πραγματικά ένας οργανισμός, αλλά συχνά κρύβεται πίσω από ένα άκαμπτο και ξεπερασμένο οργανωτικό σύστημα. Με τα νέα ψηφιακά δεδομένα, οι εταιρείες μπορούν να δουν ολόκληρο το παζλ και να αναγνωρίσουν ποια κομμάτια του διαθέτουν, ποια τους λείπουν και πώς αυτά ταιριάζουν μεταξύ τους. Χωρίς αμφιβολία, τα άτυπα δίκτυα, που δημιουργούνται μέσω της τεχνολογίας, συμβάλλουν στην ατομική, τμηματική και εταιρική απόδοση, αρκεί η εταιρεία να λάβει σοβαρά υπόψη της την ανάλυση των στοιχείων του ανθρώπινου δυναμικού».