ESG: Η ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων με τους διεθνείς φορολογικούς κανόνες και την πολιτική ενδοομιλικών συναλλαγών

ESG: Η ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων με τους διεθνείς φορολογικούς κανόνες και την πολιτική ενδοομιλικών συναλλαγών
Στη σύγχρονη επιχειρηματική σκηνή, η προσέγγιση ενός πολυεθνικού ομίλου όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές υπερβαίνει την αναγκαιότητα για απλή συμμόρφωση.

Χρήσιμες συμβουλές για τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις -ιδιαίτερα οι όμιλοι με πολυεθνική παρουσία- μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών και να συμμορφωθούν ως προς θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών δίνει η Αναστασία Σαγιάννη, Αναστασία Σαγιάννη, Group, Tax & Transfer Pricing Director της Eurofast, εταιρεία που κατέχει ηγετική θέση στις εξωτερικές υπηρεσίες μισθοδοσίας και απασχόλησης, προσφέροντας πρακτικές και αντιπροσωπευτικές συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα πελατών.

Σύμφωνα με την κα. Σαγιάννη, η προσέγγιση των πολυεθνικών ομίλων στα παραπάνω θέματα έχει εξελιχθεί σε μια μακροπρόθεσμη δέσμευση για την επίτευξη ενός αειφόρου μέλλοντος. Η προσπάθεια για απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης, μέσω παραδοσιακών αναλύσεων, απαιτεί τη διασφάλιση ότι η κατανομή των φορολογικών βαρών πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια της κατακόρυφης και της οριζόντιας ισότητας.

Οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται από τα κράτη πρέπει να βάζουν τα θεμέλια για έναν καλύτερο κόσμο, αντιμετωπίζοντας με σύνεση τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Εντός του πλαισίου της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), είναι ιδιαζούσης σημασίας το ποσό καταβληθέντος φόρου, το πού καταβάλλεται αυτός ο φόρος και αν η εκτίμηση του φορολογικού βάρους ανά νομικό πρόσωπο συμμορφώνεται με τις αρχές της διαφάνειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι παγκόσμιες απαιτήσεις για φορολογική διαφάνεια έχουν αυξηθεί, καθιστώντας τους φόρους και τις ενδοομιλικές συναλλαγές σημαντικούς δείκτες της συνεισφοράς μιας εταιρείας στο «Κοινωνικό σύνολο» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου ESG.

Η δημοσίευση αναφορών φορολογίας και ενδοομιλικών συναλλαγών, όπως η Έκθεση-ανά-Χώρα (ΕαΧ), αυξάνει τη διαφάνεια και ενισχύει την αξιοπιστία στο σύστημα φορολόγησης. Ενώ η πίεση από βασικούς ενδιαφερόμενους, ιδιαίτερα θεσμικούς επενδυτές, για τις εταιρείες να αποκαλύψουν επιπλέον πληροφορίες που σχετίζονται με το φορολογικό καθεστώς αυξάνεται, είναι πολύ πιθανό ότι, στο εγγύς μέλλον, θα δούμε εθελούσιες αποκαλύψεις φορολογικών καταστάσεων όχι μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και από πολυεθνικές εταιρείες , χωρίς να έχουν αυτήν την υποχρέωση.

Η δημοσιογραφική κάλυψη σημαντικών φορολογικών σκανδάλων και η πίεση των ΜΜΕ για τη δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους έχει αναγκάσει πολλές πολυεθνικές εταιρείες να επενδύσουν σε πιο διαφανείς σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Περισσότερο ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα

Ανταποκρινόμενες στην εντεινόμενη έκθεση από τα μέσα ενημέρωσης, τους θεσμικούς επενδυτές και διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων, πολλές εταιρείες αναδιαμορφώνουν το τι αποτελεί σχετική φορολογική λογιστική πληροφορία που θα μοιραστούν τελικά με το κοινό. Τα προαναφερθέντα ενδιαφερόμενα μέρη αναμένουν ότι οι εταιρείες θα ενεργήσουν ως υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες.

Μία από τις σημαντικότερες τάσεις στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής διακυβέρνησης εν έτη 2023 είναι η αυξημένη ζήτηση για πιο ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα. Συνεπώς, προβλέπεται ότι η γενική ζήτηση για διαφάνεια στη φορολογία και τις ενδοομιλικές συναλλαγές θα γίνεται όλο και πιο έντονη.

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να υποτιμούν την προσπάθεια που απαιτείται για τη συγκέντρωση όλων των φορολογικών δεδομένων και την προσπάθεια εύρεσης ενός τρόπου να επικοινωνηθούν αυτά τα δεδομένα αποτελεσματικά, προκειμένου να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη και να προωθήσουν την ευθύνη ως κοινωνική δήλωση.

Καθώς οι τάσεις ESG υφίστανται γρήγορες αλλαγές, οι πολυεθνικές εταιρείες και οι επενδυτές πρέπει να επιδείξουν προσαρμοστικότητα και ευελιξία για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις. Η επιτακτική και αποτελεσματική εφαρμογή κριτηρίων ESG μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία βελτιστοποίησης της απόδοσης και της κερδοφορίας των εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Επιπλέον, οι πολυεθνικές, στον δρόμο για τη διαχείριση διεθνών φορολογικών κινδύνων, πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένες διαδικασίες για την ενίσχυση της φορολογικής διακυβέρνησης.

Τέλος, οι πολυεθνικές πρέπει να δώσουν προσοχή στους κινδύνους φορολογίας και ενδοομιλικών συναλλαγών και να ευθυγραμμίσουν τις αναφορές που αφορούν τις φορολογικές επιπτώσεις των οργανισμών με την εκάστοτε πολιτική ενδοομιλικών συναλλαγών που υπάρχει στον οργανισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: