ΕΥΔΑΠ: Αύξησε τα κέρδη της κατά 56,3% στο 9μηνο

Διαμορφώθηκαν στα 74,8 εκατ. ευρώ από 47,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 - Μειώθηκε ο κύκλος εργασιών.

Στο ποσό των 74,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2013 τα μετά από φόρους κέρδη της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, παρουσιάζοντας αύξηση 56,3% σε σύγκριση με το περυσινό εννεάμηνο, οπότε είχαν διαμορφωθεί στα 47,9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% επηρέασε σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά περίπου 19,9 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας τα κέρδη μετά από φόρους.

Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 64,1 εκατ. ευρώ, έναντι 63,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (αύξηση 1,3%), ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 82,9 εκατ. ευρώ, έναντι 95,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012 (μείωση 13,5%).

Δείτε τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ στο εννεάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε 264,1 εκατ. ευρώ, έναντι 268,6 εκατ. ευρώ του περυσινού εννεάμηνου μειωμένος κατά 1,7%, λόγω της μείωσης των εσόδων από κατανάλωση νερού, της μείωσης της ζήτησης νέων παροχών και της συνακόλουθης μείωσης των εσόδων αποχέτευσης ως αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής ύφεσης.

Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, τα μικτά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 3,8%, στα 132,1 εκατ. ευρώ έναντι 127,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους πωληθέντων κατά 9,4 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται κυρίως στη μείωση των προβλέψεων από επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, συνεπεία της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ και του Ελληνικού Δημοσίου, σε συνδυασμό με τον σχηματισμό προβλέψεων για τις υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή ρευστότητα που διαθέτει, προχώρησε στην πλήρη εξόφληση των δανειακών της υποχρεώσεων.