Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση συνολικών εσόδων κατά 3,7% το α’ εξάμηνο

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 8,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ, την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2017.

Αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 23,4% και αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 3,7% παρουσίασε ο όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, το Α΄ εξάμηνο 2018.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 8,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ, την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2017, ενώ τα συνολικά έσοδα του ομίλου (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα πλέον τα έσοδα από μη ασφαλιστική δραστηριότητα) διαμορφώθηκαν στα 98,3 εκατ. ευρώ έναντι 94,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παράλληλα, η μητρική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ σημείωσε:

Αύξηση στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα στα 92,7 εκατ. ευρώ έναντι 89,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 3,9%, όταν η συνολική ασφαλιστική αγορά κινήθηκε στο 3,4% για το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Περαιτέρω ενίσχυση των ασφαλιστικών προβλέψεων στα 283,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες κατά 3,8% σε σχέση με την 31η/12/2017.

Αύξηση κατά 2,1% στο συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο σε σχέση με την 31η/12/2017, το οποίο διαμορφώθηκε στα 342 εκατ. ευρώ.

Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 14,9%, στα 115,2 εκατ. ευρώ έναντι 100,3 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «οι αποζημιώσεις προς τους ασφαλισμένους της διαμορφώθηκαν στα 46,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό, δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και τόσο η φερεγγυότητα, όσο και η ταμειακή της ρευστότητα, βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα».