Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ξεκινά στις 20 Αυγούστου η έναρξη υποβολής αιτήσεως για το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ξεκινά στις 20 Αυγούστου η έναρξη υποβολής αιτήσεως για το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

Όλες οι πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους, όπως δημοσιεύτηκαν από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να στελεχώσει το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων καλεί εμπειρογνώμονες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 11 του ν. 4469/2017» (Β ́ 3252).

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για i) ορκωτούς ελεγκτές, που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (Α ́ 7) και ii) πιστοποιημένους εκτιμητές του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένους στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται η 20η Αυγούστου 2018.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τη λήξη του ν. 4469/2017. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ελέγχονται οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο των ενδιαφερομένων. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα αποφασίζεται η ένταξη στο Μητρώο των εμπειρογνωμόνων που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από την υπ’ αριθμ. 83588/02.08.2018 (Β ́ 3252) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 11 του ν. 4469/2017». Η πρώτη απόφαση για την ένταξη στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων θα εκδοθεί εντός ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Οι επόμενες αποφάσεις ένταξης στο Μητρώο θα εκδίδονται επίσης κάθε μήνα.

Εντός του Σεπτεμβρίου 2018 θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Λογιστών Φοροτεχνικών Α’ τάξης.

Υπενθυμίζεται στην απόφαση ότι, όπως ισχύει, όταν το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης προτείνει εμπειρογνώμονα, αυτός επιλέγεται από μητρώο εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε με την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του Μητρώου και διοργανώνει σεμινάρια για την εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται(εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 17:00) στα τηλέφωνα: 213- 2125651, 213-2125661 και στο e-mail: info@keyd.gov.gr

Όροι εγγραφής στο Μητρώο και διαδικασία

Καλούνται να εγγραφούν στο μητρώο ως μέλη φυσικά πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και είναι: i) ορκωτοί ελεγκτές, που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (Α ́ 7) και ii) πιστοποιημένοι εκτιμητές του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένοι στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο Μητρώο. Το πληροφοριακό σύστημα του μητρώου εμπειρογνωμόνων σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά η γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς TaxisΝet. Οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται στο σύστημα και υποβάλλουν αίτηση. Αν δεν έχει υποβληθεί ξανά αίτηση με τον ίδιο ΑΦΜ, οι ενδιαφερόμενοι εξουσιοδοτούν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την Ε.Λ.Τ.Ε. και τη γενική διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, να αποστείλουν στην πλατφόρμα τα στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους για λόγους επαλήθευσης.

Μετά τον επιτυχή έλεγχο της αίτησης, το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία που δύνανται να αντληθούν από το Μητρώο Φορολογουμένων, όπως ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, δ/νση (οδός, αριθμός, ΤΚ, περιοχή), Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Από τον ενδιαφερόμενο καταχωρούνται υποχρεωτικά ο αριθμός του σταθερού και κινητού του τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι:

i) ορκωτός ελεγκτής, που έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (Α ́ 7), ή

ii) πιστοποιημένος εκτιμητής του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένος στο οικείο Μητρώο του υπουργείου Οικονομικών.

Στην περίπτωση των αιτήσεων μεγάλων επιχειρήσεων μπορεί να διοριστεί ως εμπειρογνώμονας μόνο πρόσωπο που είναι είτε: i) ορκωτός ελεγκτής, που έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (Α ́ 7) ή ii) πιστοποιημένος εκτιμητής του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένος στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

Στην περίπτωση των εμπειρογνωμόνων για αιτήσεις μικρών επιχειρήσεων, η έδρα του εμπειρογνώμονα πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης.

Η επιλογή εμπειρογνώμονα γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργείται αυτόματα από το σύστημα με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο φορέα. Αν στη διαδικασία συμμετέχουν τόσο το Δημόσιο όσο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τότε το αίτημα το υποβάλει ο φορέας με τη μεγαλύτερη απαίτηση και ο επιλεγόμενος εμπειρογνώμονας θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτός με θετική ψήφο στις ψηφοφορίες του άρθρου 11 Ν. 4469/2017 και από τον άλλο φορέα. Ο επιλεγείς εμπειρογνώμονας ενημερώνεται ηλεκτρονικά και υποχρεούται μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες να ενημερώσει αν αποδέχεται ή όχι την πρόταση διορισμού του, αναφέροντας, στην αρνητική περίπτωση, αν συντρέχει λόγος ασυμβιβάστου. Αν ο εμπειρογνώμονας αποποιηθεί την πρόταση διορισμού του ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, διενεργείται αυτόματα νέα ηλεκτρονική κλήρωση. Εμπειρογνώμονας που αρνείται την πρόταση διορισμού του περισσότερες από πέντε φορές, χωρίς να συντρέχει λόγος ασυμβιβάστου, διαγράφεται από το μητρώο. Στη συνέχεια, ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 11 Ν. 4469/2017 προκειμένου ο επιλεγείς από το μητρώο να διοριστεί ως εμπειρογνώμονας.

Η επιλογή εμπειρογνώμονα από το Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται υποχρεωτικά από το Μητρώο. Οι συμμετέχοντες ιδιώτες πιστωτές μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα εμπειρογνώμονα είτε μέσω του Μητρώου είτε εκτός αυτού. Αν οι συμμετέχοντες ιδιώτες πιστωτές προτείνουν εμπειρογνώμονα που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποδέχονται τον διορισμό αυτού του εμπειρογνώμονα υποχρεωτικά, εφόσον τηρείται ο περιορισμός του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4.

Ασυμβίβαστο

Ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να αποποιηθεί το διορισμό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του.