Φώφη Γεννηματά: Δημόσια έκκληση για τη διάθεση όλων των πυροσβεστικών μέσων στην Εύβοια

Φώφη Γεννηματά: Δημόσια έκκληση για τη διάθεση όλων των πυροσβεστικών μέσων στην Εύβοια
(ÎÝíç äçìïóßåõóç) Ç ðñüåäñïò ôïõ ÊéíÞìáôïò ÁëëáãÞò, Öþöç ÃåííçìáôÜ, êÜíåé äçëþóåéò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðßóêåøÞò ôçò óôï Êéíçôü ÊÝíôñï Åðé÷åéñÞóåùí «¼ëõìðïò» ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò, óôç Âáñõìðüìðç, ðñïêåéìÝíïõ íá åíçìåñùèåß ãéá ôçí ðïñåßá êáôÜóâåóçò ôçò ìåãÜëçò ðõñêáãéÜò ðïõ êáôáêáßåé åêôÜóåéò óôç Âüñåéá ÁôôéêÞ, ôçí ÐáñáóêåõÞ 6 Áõãïýóôïõ 2021. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÊÉÍÁË/STR Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά και από επικοινωνία με το δήμαρχο Ιστιαίας, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, απευθύνει δημόσια έκκληση για τη διάθεση όλων των μέσων, εναέριων και επίγειων, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Εύβοια.

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε σχετικά το Κίνημα Αλλαγής, η Φ. Γεννηματά είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον δήμαρχο Ιστιαίας Γ. Κοντζιά για τη «δραματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την πυρκαγιά στην περιοχή».

Στη συνέχεια η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Εύβοια καταστρέφεται. Οι συνέπειες είναι δραματικές για το περιβάλλον, τις περιουσίες των πολιτών, τη ζωή στην περιοχή. Οι πολίτες βιώνουν την εγκατάλειψη της Πολιτείας, την ανυπαρξία σχεδίου αντιμετώπισης, την ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης. Η φιλότιμη και ηρωική προσπάθεια των πυροσβεστών, της αυτοδιοίκησης και των ίδιων των κατοίκων, δεν αρκεί. Κάνω έκκληση να διατεθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέσα, πτητικά και επίγεια, για να σταματήσει η καταστροφή. Είναι ανεπίτρεπτο η ευθύνη των αρμοδίων να περιορίζεται στις εκκενώσεις των οικισμών», επισημαίνει η Φ. Γεννηματά και προσθέτει:

«Δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τις ευθύνες, που είναι μεγάλες. Θα γίνει και αυτό όταν σβήσουν οι φωτιές. Τώρα χρειάζεται δράση, χρειάζεται επιτέλους αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε όμως να μένουμε σιωπηλοί παρατηρητές. Επισημαίνουμε από τώρα την ανάγκη να υπάρξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης της οικονομικής, κοινωνικής ζωής και του περιβάλλοντος στις πληγείσες περιοχές.  Με σχέδιο, την διάθεση των αναγκαίων πόρων και όχι ευχολόγια. Οι επικοινωνιακού τύπου κινήσεις κάηκαν», σημειώνει κλείνοντας.