ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας για το α’ εξάμηνο του 2016

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας για το α’ εξάμηνο του 2016

Στο ποσό των 580,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο εξάμηνο 2016 έναντι 448,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Στο ποσό των 580,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο εξάμηνο 2016 έναντι 448,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, αυξημένες κατά 29,4%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσαρμοσμένη για μη ταμειακά αποτελέσματα, ανήλθε σε 122,7 εκατ. ευρώ, έναντι 53,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, αυξημένη κατά 128,7%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 44,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 24 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 14,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Παραχωρήσεων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 563 εκατ. ευρώ. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του εξαμήνου ανέρχονταν σε 330 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 893 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 577 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 2,7 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές κερδοφορίας και δημιουργίας ικανών ταμειακών ροών στην επόμενη περίοδο.

Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 491,9 εκατ. ευρώ έναντι 361,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε 0,74 εκατ. ευρώ λειτουργική ζημία προ χρηματοοικονομικών (ΕΒΙΤ).

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με την μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 0,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Επισημαίνεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) αύξησε ήδη σημαντικά την συμμετοχή του στο προηγούμενο διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο όμιλος έχει πλέον επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 175 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Στον τομέα της ενέργειας τα καθαρά αποτελέσματα για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 11,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015.