ΓΕΚ Τέρνα: Η απόκτηση του ομίλου Ήρων θα ενισχύσει τα οικονομικά μας μεγέθη

ΓΕΚ Τέρνα: Η απόκτηση του ομίλου Ήρων θα ενισχύσει τα οικονομικά μας μεγέθη

Σε ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της προσβλέπει η ΓΕΚ Τέρνα με την απόκτηση του Ομίλου Ήρων, καθώς πλέον  θα ενοποιεί πλήρως τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΗΡΩΝ, σε σχέση με την ενσωμάτωση των οικονομικών μεγεθών με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών, ο όμιλος ανέφερε πως για το 2020 ενέγραψε έσοδα 537 εκατ. ευρώ, ενώ παρουσιάζει θετική λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤDA).

Ειδικότερα, σε συνέχεια της από 12 Ιουλίου 2021 ανακοίνωσης της Εταιρείας, σχετικά με την συμφωνία για την απόκτηση μετοχών στις εταιρείες του Ομίλου ΗΡΩΝ (ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. & ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.) και κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΓΕΚ Τέρνα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  • Όπως ανακοινώθηκε, η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων αρχών και συγκεκριμένα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
  • Η συμφωνία αφορά την εξαγορά των μετοχών που σήμερα ανήκουν στις ENGIE και Qatar Petroleum (QP) και συγκεκριμένα το 50% της ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. που κατέχει η ENGIE (το υπόλοιπο 50% κατέχεται ήδη από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), καθώς και το 75% της ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. (η σημερινή μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25%, QP: 25%, ENGIE: 50%).
  • Τα οικονομικά δεδομένα της συναλλαγής θα οριστικοποιηθούν μετά την λήψη των ανωτέρω   εγκρίσεων και πριν από την ολοκλήρωσή της.
  • Με την απόκτηση του 100% των μετοχών του Ομίλου ΗΡΩΝ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ενισχύσει τα οικονομικά της μεγέθη, καθώς πλέον θα ενοποιεί πλήρως τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΗΡΩΝ, σε σχέση με την ενσωμάτωση των οικονομικών μεγεθών με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης που γίνεται έως και σήμερα.  Σχετικά με τα μεγέθη του Ομίλου ΗΡΩΝ, κατά την χρήση 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε περίπου 537 εκατ. ευρώ, ενώ ο Όμιλος παρουσιάζει διαχρονικά θετική συνολική λειτουργική κερδοφορία (EBITDA). Βασική αρχή του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί η αποφυγή οποιασδήποτε αναφοράς σε προβλέψεις ή εκτιμήσεις για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ή/και θυγατρικών του.