ΓΕΚ Τέρνα: Τι αποφάσισε η συνέλευση των ομολογιούχων

Προστέθηκε επίσης ο ορισμός «ΚΟΔ 2020» που είναι το κοινό ομολογιακό δάνειο έως 500 εκατ. ευρώ που η εταιρεία προτίθεται να εκδώσει, οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α..

Oμόφωνα υπερψήφισαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης oι ομολογιούχοι δανειστές του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) έως 120 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ Τέρνα, η επαναληπτική συνέλευση των οποίων συνήλθε χθες.

Ειδικότερα, η επαναληπτική συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ ενέκρινε τροποποιήσεις του προγράμματος, υπό την αίρεση της έκδοσης από την εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι 500 εκατ. ευρώ, οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α..

Εγκρίθηκε μεταξύ άλλων τροποποίηση του ορισμού «Βεβαρημένα Ακίνητα» ως εξής: «Βεβαρημένα Ακίνητα» σημαίνει (i) ακίνητο κυριότητας της εκδότριας εταιρείας, στη συνοικία «Παλαιά», στο Βόλο, (ii) ακίνητο κυριότητας της Θυγατρικής «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», στη Λεωφ. Μεσογείων στην Αθήνα, επί της οδού Μοναστηρίου και (iii) ακίνητο κυριότητας της εκδότριας, στους Αμπελόκηπους, στην Αθήνα.

Εγκρίθηκε τροποποίηση του ορισμού «Εκποίηση Περιουσιακού Στοιχείου» που σημαίνει (α) την άμεση ή έμμεση πώληση, διάθεση, μεταβίβαση σε τρίτο ή άλλη πράξη με το ίδιο αποτέλεσμα, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος της εκδότριας ή θυγατρικής, εξαιρουμένων των Εξαιρουμένων Εκποιήσεων, και (β) την έκδοση μετοχών από θυγατρική που συνεπάγεται τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής της εκδότριας ή θυγατρικών στη θυγατρική αυτή, με την εξαίρεση τυχόν προγραμμάτων διάθεσης μετοχών σε εργαζόμενους ή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Δεν αποτελούν Εκποιήσεις Περιουσιακών Στοιχείων: (α) ο Επιτρεπόμενος Μετασχηματισμός, (β) συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του ομίλου, (γ) συναλλαγές που αφορούν σε Εξαιρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία, και (δ) συναλλαγές θυγατρικών εφόσον και για όσο χρόνο οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Στην υπό (δ) εξαίρεση δεν περιλαμβάνονται συναλλαγές του SPV Παραχωρήσεων που αφορούν τις εταιρείες «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»».

Η συνέλευση των ομολογιούχων ενέκρινε επίσης τροποποίηση του ορισμού «Εξαιρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία» που σημαίνει (α) το σύνολο των μετοχών έκδοσης της Τέρνα Α.Ε., (β) το σύνολο των μετοχών της εκδότριας στην Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ήτοι 43.211.556 μετοχές), (γ) την πλήρη κυριότητα των ακινήτων, (δ) κατόπιν άρσης των βαρών που υφίστανται επί των βεβαρημένων ακινήτων κατά την ημερομηνία έκδοσης, την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των βεβαρημένων ακινήτων, και (ε) το σ ύνολο των μετοχών της εκδότριας στην εταιρεία με«Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις ο Κέκροψ Ανώνυμος Εταιρεία» (ήτοι 7.421.662 μετοχές)

Εγκρίθηκε επίσης προσθήκη ορισμού «Ημερομηνία Έκδοσης του ΚΟΔ 2020» που σημαίνει την ημερομηνία, κατόπιν λήξης της δημόσιας προσφοράς κατά την οποία η εκδότρια θα εκδώσει, εφάπαξ, τις ομολογίες του ΚΟΔ 2020, έκαστος υπόχρεος κάλυψης ως αρχικός ομολογιούχος του ΚΟΔ 2020 θα καλύψει πλήρως, θα αναλάβει και θα αγοράσει, έναντι καταβολής, τις εκδοθησόμενες σε αυτόν ομολογίες του ΚΟΔ 2020, και οι ομολογίες του ΚΟΔ 2020 θα πιστωθούν στη μερίδα και στο λογαριασμό αξιών που τηρεί στο Χ.Α. ο επενδυτής.

Προστέθηκε επίσης ο ορισμός «ΚΟΔ 2020» που είναι το κοινό ομολογιακό δάνειο έως 500 εκατ. ευρώ που η εταιρεία προτίθεται να εκδώσει, οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α..

Τροποποιήθηκε επίσης ο ορισμός «Ουσιώδης Μεταβολή» που σημαίνει: (α) τη με οποιοδήποτε τρόπο απόσυρση, αντικατάσταση, απομάκρυνση, παραίτηση του Γεωργίου Περιστέρη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (β) την από οποιοδήποτε πρόσωπο, πλην του Γεωργίου Περιστέρη, απόκτηση ελέγχου επί της εκδότριας.

Με την εξαίρεση του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού, η εκδότρια υποχρεούται να μη συγχωνευθεί, άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει στον όμιλο στο βαθμό που το σωρευτικό αποτέλεσμα του παραπάνω μετασχηματισμού μεταβάλει ουσιωδώς τη δραστηριότητα του ομίλου ως συνόλου. Ως ουσιώδης νοείται οποιαδήποτε μεταβολή έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ο δανεισμός του ομίλου ή/και να μειωθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το EBITDA, όπως τα οικονομικά αυτά μεγέθη υπολογίζονται με βάση τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις.

Μεταξύ άλλων όρων η εκδότρια και οι θυγατρικές μπορούν να χρησιμοποιούν τα καθαρά έσοδα σε μετρητά εντός 240 ημερολογιακών ημερών από την είσπραξή τους ως εξής για την μερική ή ολική αποπληρωμή ή προπληρωμή χρέους ή οφειλών της εκδότριας ή θυγατρικών που εξασφαλίζονται με βάρος κ.α.

Επίσης στο πλαίσιο των τροποποιήσεων ο όρος 9.2.3 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 αναφέρει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις δεν θα υπερβαίνουν: (i) το ποσό των 900 εκατ. ευρώ μέχρι την ολοκλήρωση του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού ή την πάροδο 12 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του ΚΟΔ 2020, όποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα, και (ii) το ποσό των 800 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της εκδότριας για κατάθεση ή τήρηση κατατεθειμένων ποσών σύμφωνα με τις παραγράφους (β) ή/και (γ) θα παύει εφόσον τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA ανέλθουν σε ποσό ίσο με το εκάστοτε συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου.

Τέλος, η επαναληπτική συνέλευση παρείχε συναίνεση προκειμένου να μη θεωρηθεί παραβίαση υποχρέωσης της εταιρείας η υπέρβαση του προβλεπόμενου στον όρο 9.2.2 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια για τις Περιόδους Υπολογισμού που λήγουν σε ημερομηνίες προγενέστερες της ολοκλήρωσης του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού ή της παρόδου 12 μηνών από την έκδοση του Δανείου, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.