Γενική διευθύντρια ενέργειας Κομισιόν: Η ενεργειακή κρίση δεν έχει τελειώσει

Γενική διευθύντρια ενέργειας Κομισιόν: Η ενεργειακή κρίση δεν έχει τελειώσει
Ç Ditte Juul Jorgensen, Director General for Energy, European Commission, ìéëÜ óå ðÜíåë, êáôÜ ôçí 3ç çìÝñá åñãáóéþí, óôï 8ï Ïéêïíïìéêü Öüñïõì ôùí Äåëöþí, óôï Åõñùðáúêü ÊÝíôñï Ðïëéôéóìïý, ÐáñáóêåõÞ 28 Áðñéëßïõ 2023. Ôï öåôéíü 8ï óõíÝäñéï ôïõ Ïéêïíïìéêïý Öüñïõì ôùí Äåëöþí Ý÷åé êåíôñéêü èÝìá “Paradigm Shifts” êáé äéåîÜãåôáé áðü ôéò 26 Ýùò ôéò 29 Áðñéëßïõ 2023. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Ditte Juul Joergensen προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για τους επόμενους χειμώνες.

Την επισήμανση ότι η ενεργειακή κρίση δεν έχει τελειώσει και ότι η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί τόσο για τον επόμενο όσο και για τον μεθεπόμενο χειμώνα έκανε η επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ditte Juul Joergensen μιλώντας στο φόρουμ των Δελφών. “Πάμε στον επόμενο χειμώνα πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι, έχουμε εργαλεία και συνεχίζουμε να τα εξελίσσουμε αλλά υπάρχει το ρίσκο της αύξησης της ζήτησης φυσικού αερίου από την Κίνα”, τόνισε.

Η ίδια υπογράμμισε την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής αντίδρασης αλλά και την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι χώρες – μέλη. “Όλοι βοήθησαν να βρεθούν λύσεις σε δύσκολους καιρούς”, είπε. Υπογραμμίζοντας εξάλλου την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ εκτίμησε ότι οι σχέσεις με τις χώρες τη Ανατολικής Μεσογείου θα ενοσχυθούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το ερώτημα αν η ανάπτυξη των ΑΠΕ δημιουργεί νέου είδους εξαρτήσεις έθεσε ο διευθυντής του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της Γερμανίας, Guntram Wolf, σημειώνοντας την κυριαρχία της Κίνας στην παραγωγή φωτοβολταϊκών πάνελ. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η εξάρτηση αυτή είναι διαφορετική από το φυσικό αέριο καθώς “το πάνελ στην οροφή του σπιτιού μου θα συνεχίσει να παράγει ρεύμα ακόμη και αν η Κίνα διακόψει τον εφοδιασμό”. Χρειαζόμαστε όπως είπε διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και όχι απαραίτητα παραγωγή εντός ΕΕ.

Η διευθύντρια του Ινστιτούτου Brookings Samantha Gross ενώ υπογράμμισε την ανάγκη περιορισμού της εξάρτησης, σημείωσε ωστόσο ότι θα ήταν δύσκολο να διακοπεί ο εφοδιασμός από τη Ρωσία που ήταν επί μακρόν αξιόπιστος προμηθευτής φυσικού αερίου με χαμηλές τιμές. Επέστησε εξάλλου την προσοχή στην προοπτική δημιουργίας νέων εξαρτήσεων της ΕΕ από τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: