Γεράσιμος Ζουρνατζής (Uni Systems και Όμιλος Quest): Οι πέντε βασικές τάσεις για το εργασιακό μας μέλλον

Γεράσιμος Ζουρνατζής (Uni Systems και Όμιλος Quest): Οι πέντε βασικές τάσεις για το εργασιακό μας μέλλον
Αυτές είναι οι πέντε βασικές προσαρμογές για τη μετάβαση στο νέο µοντέλο εργασίας που θα περιλαµβάνει εργασία στο γραφείο, τηλεργασία και ένα υβριδικό µοντέλο µε το συνδυασµό των δύο, όπως τις περιγράφει ο Γεράσιμος Ζουρνατζής, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Uni Systems και του Ομίλου Quest.

Του Γεράσιμου Ζουρνατζή, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Uni Systems και του Ομίλου Quest

Ο τελευταίος χρόνος µας οδήγησε πολλά χρόνια µπροστά. Οι νέες µορφές απασχόλησης, όπως η τηλεργασία και τα ευέλικτα ωράρια που πριν από δύο χρόνια συναντούσαν αντίσταση στις πιο παραδοσιακές εταιρείες, σήµερα θεωρούνται κανονικότητα και είναι επιθυµητές στην προσπάθεια των εταιρειών να προστατεύσουν τους εργαζοµένους τους και να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. Οι εταιρείες θα πρέπει να αναθεωρήσουν βασικές πολιτικές ώστε να αναπτυχθούν µε βιώσιµο τρόπο, να γίνουν εργοδότες προτίµησης (Employer Of Choice), στην προσέλκυση νέων ταλέντων και οι εργαζόµενοι να νιώθουν ότι αξίζει να δουλεύουν γι’ αυτές.

Προσαρμογή στον νέο χώρο εργασίας, το σπίτι μας

Πρόσφατες µελέτες συγκλίνουν στο ότι η τηλεργασία ήρθε για να µείνει και µετά το πέρας της πανδηµίας (Productivity gains from teleworking in the post COVID-19 era: How can public policies make it happen? OECD, 2020). Το µέλλον προβλέπει ένα µοντέλο εργασίας που θα περιλαµβάνει εργασία στο γραφείο, τηλεργασία και ένα υβριδικό µοντέλο µε το συνδυασµό των δύο (What employees are saying about the future of remote work, McKinsey & Company, 2021).

Για να καταστεί εφικτή η μετάβαση, απαιτούνται πέντε βασικές προσαρμογές:

Oραµα, συµπερίληψη και ενσυναίσθηση

Οι εργαζόµενοι έχουν ανάγκη από ένα ισχυρό, εµπνευσµένο τµήµα HR µε όραµα και καθοδηγητικό ρόλο. Στόχος του θα πρέπει να είναι η ενσυναίσθηση και η κατανόηση των αναγκών των εργαζοµένων, κυρίως όταν η φυσική επαφή είναι απούσα. Η συµπερίληψη και η ισότιµη συµµετοχή όλων δηµιουργεί κλίµα αισιοδοξίας, επιτρέπει τη συναισθηµατική σύνδεση µε τον οργανισµό και τις αξίες που πρεσβεύει και ενισχύει την εταιρική φήµη. Οι εργαζόµενοι πρέπει να «χωράνε» σε ένα εταιρικό πλαίσιο, στο οποίο αισθάνονται άνετα να δηµιουργήσουν και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξή του. Τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας µπορούν να αξιοποιηθούν για την πραγµατοποίηση τακτικών ενηµερώσεων και για τη διαρκή επικοινωνία µε τους εργαζοµένους. Σε αυτή την προσπάθεια πρωταρχικό ρόλο έχει η καλλιέργεια κουλτούρας ανοιχτής επικοινωνίας και οι εργαζόµενοι να αισθάνονται ότι η γνώµη τους εισακούγεται.

Eπανασχεδιασµός διαδικασιών ανθρώπινου δυναµικού 

Πολλές από τις διαδικασίες και πρακτικές που υιοθετούνταν επί χρόνια θα πρέπει να επανασχεδιαστούν. Οι διαδικασίες προσέλκυσης και ένταξης, όπως και οι διαδικασίες αξιολόγησης και διαχείρισης άλλαξαν για πάντα. Στο εξής,  κύριο λόγο θα έχει η τεχνολογία, οι συνεντεύξεις θα πραγµατοποιούνται ολοένα και πιο συχνά µέσω πλατφορµών επικοινωνίας, ενώ οι χειρόγραφες διαδικασίες θα πρέπει αντικατασταθούν από ψηφιοποιηµένες, σε ό,τι αφορά στην ένταξη των νέων εργαζοµένων, στην αξιολόγηση και διαχείριση ανθρώπων και τµηµάτων. Τα τµήµατα Ανθρώπινου Δυναµικού θα πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και να αξιοποιούν την πληθώρα καινοτόµων εργαλείων που υπάρχουν διαθέσιµα στην αγορά, τα οποία όµως θα πρέπει να επιλέγονται µετά από προσεκτική µελέτη και αξιολόγηση του περιβάλλοντος πληροφορικής του εκάστοτε οργανισµού. Τα προγράµµατα προσέλκυσης και διαχείρισης ταλέντων που εφαρµόζουµε στη Uni Systems και στον Όµιλο Quest,  είναι απαραίτητα για το σχεδιασµό της επόµενης µέρας ώστε να διατηρήσουν οι εταιρείες στις τάξεις τους εργαζόµενους µε υψηλή απόδοση και υψηλό  δυναµικό.

Το ταξίδι του εργαζομένου θα πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή!   

Eµπειρία των εργαζοµένων στο νέο περιβάλλον

Το ταξίδι του εργαζοµένου θα πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή αξιοποιώντας µετρήσεις και αναλυτικά δεδοµένα (metrics & analytics) που υπάρχουν διαθέσιµα µέσα από ψηφιακά εργαλεία. Μέσα από τα στοιχεία που θα προκύπτουν, θα είναι εφικτό ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την ισορροπία µεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, την ευηµερία, τη συναισθηµατική σύνδεση µε τον οργανισµό και τον συνάδελφο, κρίσιµα στοιχεία για την ικανοποίηση των εργαζοµένων και κατ’ επέκταση για την ανάπτυξη του οργανισµού. Τεχνικές ψηφιακού team-building, κοινωνικοποίησης και διαδικτυακές συναντήσεις είναι κάποιες µόνο από τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και έχουµε αξιοποιήσει εσωτερικά στη Uni Systems. Παράλληλα, το πρόγραµµα παροχής ψυχολογικής υποστήριξης που προσφέρουµε στους εργαζοµένους µας και τα µέλη της οικογένειάς τους, έχει τύχει µεγάλης αποδοχής, κυρίως κατά το δύσκολο διάστηµα της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Διαρκής εκπαίδευση 

Οι σπουδές των παιδιών που σήµερα είναι στο δηµοτικό σχολείο θα είναι πολύ διαφορετικές από τις σπουδές των γονιών τους µια και τα σηµερινά παιδιά µεγαλώνουν σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Οι συνθήκες απαιτούν ευρυµάθεια στις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας µε ψηφιακές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, η διαρκής εκπαίδευση και εκµάθηση νέων δεξιοτήτων, η αναµόρφωση των ικανοτήτων του εργασιακού δυναµικού (reskilling & upskilling) είναι στοιχεία επιβεβληµένα. Έρευνες του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ (Upskilling for Shared Prosperity, Ιανουάριος 2021) επισηµαίνουν ότι οι εργαζόµενοι που έχουν ευκαιρίες µάθησης και ανάπτυξης στις νέες τεχνολογίες διευρύνουν τους γνωσιακούς τους ορίζοντες ενώ ταυτόχρονα µειώνονται τα κενά των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Παροχή υποδοµής και ΙΤ περιβάλλοντος 

Η αλλαγή της νοοτροπίας και η προσαρµογή στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα απαιτεί αποτελεσµατικές τεχνολογικές λύσεις. Για να εργαστεί παραγωγικά οποιοσδήποτε εργαζόµενος θα πρέπει να διαθέτει τις λύσεις και τις υποδοµές που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητά του, επιτρέποντας την εργασία όποτε και απ’ όπου επιλέξει, µε ασφάλεια. Απαιτούνται λύσεις που προσφέρουν ολοκληρωµένη εµπειρία χρήσης µέσα από ένα πλαίσιο που διασυνδέει συσκευές και υπηρεσίες, προστατεύοντας παράλληλα ευαίσθητα εταιρικά δεδοµένα. Ο διαφορετικός τρόπος εργασίας επιβάλλει συνεργατικότητα, απλοποίηση της ροής εργασιών και ολοκληρωµένη αξιοποίηση των εταιρικών πληροφοριών.

Η πανδηµία έφερε το εργασιακό µας µέλλον πιο κοντά. Είναι σηµαντικό και αµοιβαία επωφελές για τον εργαζόµενο και την εταιρεία να υιοθετηθεί η κουλτούρα αλλαγής και να αξιοποιηθούν καινοτόµες πρακτικές που θα υποστηρίξουν την οµαλή µετάβαση στην επόµενη µέρα.