Grant Thornton: 11 ερωταπαντήσεις για φορολογία, δωρεές και μέτρα για κατά του κορωνοϊού

Grant Thornton: 11 ερωταπαντήσεις για φορολογία, δωρεές και μέτρα για κατά του κορωνοϊού
Photo: pixabay.com
Τις σημαντικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κοροναϊού Covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, σε 11 ερωτήσεις και απαντήσεις συγκέντρωσε η Grant Thornton.

Τις σημαντικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, σε 11 ερωτήσεις και απαντήσεις συγκέντρωσε η Grant Thornton. Συγκεκριμένα δίνονται απαντήσεις στις  αλλαγές στα μέτρα για την φορολογία, τις δωρεές κατά της πανδημίας, τον τουρισμό και τις μεταφορές σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στις 13/04/2020.

Πώς παρέχεται το ευεργέτημα συμψηφισμού του 25% των οφειλών Φ.Π.Α. με άλλες φορολογικές οφειλές;
Παρέχεται στις πληγείσες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και την 30.04.2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, το ευεργέτημα να συμψηφίσουν ποσό ίσο με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με καταληκτική ημερομηνία μετά την 01.05.2020. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, τίθεται ως προϋπόθεση η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή την 26.03.2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

Μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα γίνεται δεκτή η αναδρομική μεταβολή κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ);
Η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ αφορά μεταβολή που έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τις 23 Μαρτίου ή θα πραγματοποιηθεί έως και τις 24 Απριλίου 2020. Η μεταβολή ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα. Η μεταβολή κύριου ενεργού ΚΑΔ γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν την 13.04.2020 ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Ο νέος κύριος ΚΑΔ λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των οικονομικών μέτρων κατά του κορωνοϊού που αφορούν τον μήνα Απρίλιο και εφεξής.

Ισχύει για όλες τις δωρεές η απαλλαγή του προμηθευτή από ΦΠΑ;
Ισχύει και για τις δωρεές των οποίων η αποδοχή από τον Υπουργό Υγείας διενεργήθηκε πριν από 30.3.2020, η απαλλαγή από ΦΠΑ των παραδόσεων από υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή προς δωρητή ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως. Πρόκειται για την απαλλαγή από ΦΠΑ στο τιμολόγιο που εκδίδει ο προμηθευτής του δωρητή, με μία απλοποιημένη διαδικασία όπου η δωρεά εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και η αποδοχή της κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο υποκείμενος στον φόρο προμηθευτής έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις. Εξακολουθεί να μην έχει ληφθεί μέριμνα για απαλλαγή των δωρεών αγαθών και υπηρεσιών που παράγει η ίδια η επιχείρηση.

Τι ισχύει για τις δωρεές προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.);
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά σε είδος και σε χρήμα, που μπορεί να αξιοποιηθεί στην υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλά- τησης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η διαδικασία αποδοχής χρηματικών δωρεών, καθώς και δωρεών σε είδος εφαρμόζεται και καταλαμβάνει και δωρεές που προσεφέρθησαν στον Ε.Ο.Δ.Υ. πριν από τις 13.04.2020, και σε κάθε περίπτωση μετά τις  25.2.2020.

Και για τις δωρεές προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. που πραγματοποιούνται με αυτή τη διαδικασία, εφαρμόζεται απαλλαγή από ΦΠΑ στον προμηθευτή που παραδίδει τα αγαθά στον δωρητή.

Τι δυνατότητα έχουν οι τουριστικές επιχειρήσεις σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων τους με πελάτες ή άλλες τουριστικές επιχειρήσεις;
Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο, αντί χρημάτων το ισόποσο σε πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του, σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων τους με πελάτες ή άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, εφόσον υποχρεούνται να επιστρέψουν οποιοδήποτε ποσό έχει καταβάλει ο αντισυμβαλλόμενος ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.

Ποιες συμβάσεις των τουριστικών επιχειρήσεων καταλαμβάνει η παραπάνω ρύθμιση;
Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο τις συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς πελάτες, μεμονωμένα ή με την μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου),  όσο και τις συμβάσεις που συνάπτονται με ημεδαπές ή αλλοδαπές τουριστικές επιχειρήσεις, εφόσον καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Τι υποχρεώσεις έχει η τουριστική επιχείρηση που θέλει να κάνει χρήση της σχετικής δυνατότητας;
Η τουριστική επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο, πελάτη ή τουριστική επιχείρηση, για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την 13η Απριλίου 2020, εντός τριάντα (30) ημερών από την εν λόγω ημερομηνία. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώσει εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο, πελάτη ή τουριστική επιχείρηση, για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στον αντισυμβαλλόμενο το παραπάνω οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

Τι προβλέπεται εάν δεν γίνει χρήση του πιστωτικού σημειώματος από τον αντισυμβαλλόμενο, πελάτη ή τουριστική επιχείρηση;
Εάν κατά τον χρόνο λήξης ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων που εκδώσει τουριστική επιχείρηση, δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των αρχικώς συμβαλλόμενων με χρήση του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον  αντισυμβαλλόμενο δανειστή, πελάτη ή τουριστική επιχείρηση, χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.

Τι ισχύει για τις ματαιώσεις πτήσεων και θαλάσσιων ταξιδιών;
Προβλέπεται ότι οι απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου είτε αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω ματαιώσεων πτήσεων, είτε εισιτηρίων διεθνών πλόων προς επιβάτες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, ικανοποιούνται αναγκαστικά με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης ή του ματαιωθέντος ταξιδιού, αντιστοίχως.

Για πόσο χρόνο ισχύει το πιστωτικό σημείωμα του μεταφορέα;
Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται αντίστοιχα από τον αερομεταφορέα, τον μεταφορέα πλοιοκτήτη, πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειριστή και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοσή του. Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον  παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος και αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Ποιες απαιτήσεις καταλαμβάνει η σχετική ρύθμιση;
H σχετική ρύθμιση καταλαμβάνει (α) απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας ματαιώσεων πτήσεων κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και (β) απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας ματαιώσεων δρομολογίων ή περιηγητικών πλόων ή/και απαγόρευσης διακίνησης επιβατών σε δρομολόγια ακτοπλοΐας και διεθνών ή περιηγητικών πλόων κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020. Ρητώς προβλέπεται ότι οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών ως εφαρμοστέο όχι μόνο το ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.