H ταυτότητα της λίστας Change the World: Πώς επιλέγουμε τις εταιρείες

H ταυτότητα της λίστας Change the World: Πώς επιλέγουμε τις εταιρείες

Δείτε τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που οδήγησε στις 28 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αλλάζουν τον κόσμο.

Ζούµε στην περίοδο της Δ’ Βιοµηχανικής Επανάστασης, στην οποία η ψηφιακή µετάβαση που συντελείται αλλάζει τα πάντα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ζούµε, ταυτόχρονα, σε έναν κόσµο όπου η εργασία, η πληροφορία και το χρήµα κινούνται άµεσα, σχεδόν ανέξοδα και µε απίστευτη ταχύτητα. Το ίδιο το περιβάλλον αλλάζει µε έναν τρόπο που δύσκολα µπορούµε να παρακολουθήσουµε µε συνέπεια. Μέσα σε αυτή την «κινούµενη άµµο», όπου τις αλλαγές τις οποίες βιώνουµε εντείνουν η οικονοµική κρίση, η γεωπολιτική αστάθεια, οι µεταναστευτικές ροές, η διατάραξη της ειρήνης και η παγκόσµια κρίση αξιών, οι επιχειρήσεις καλούνται να παίξουν ηγετικό ρόλο και να αναλάβουν µεγάλο µερίδιο ευθύνης. Όχι µόνο επειδή µπορούν, αλλά επειδή αυτό περιµένει και η κοινωνία.

Γι’ αυτό σήµερα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως κοινωνικό ηγέτη και αποφασίζουν να επενδύσουν µέρος των κερδών τους στην κοινωνία για να αντιµετωπίσουν προβλήµατα στα οποία ακόµη και οι κυβερνήσεις δεν µπορούν να δώσουν άµεσες λύσεις.

Μεταβαίνοντας από την ευκαιριακή παρέµβαση στον µακρόπνοο σχεδιασµό και από την ατοµική προσπάθεια στη συντονισµένη δράση, οι εταιρείες καταρτίζουν καινοτόµα προγράµµατα για την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων, ανάγοντας την Εταιρική Υπευθυνότητα σε αναπόσπαστο κοµµάτι της αναπτυξιακής στρατηγικής τους. Η στρατηγική αυτή συµβάλλει τόσο στη βελτίωση της εικόνας µιας επιχείρησης όσο και στην κερδοφορία της µεσοπρόθεσµα.

Μια επιχείρηση σήµερα δεν κρίνεται µόνο από την ποιότητα των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών της. Ούτε µόνο από την «υγεία» των αριθµών, που πιθανόν την κατατάσσουν στη λίστα µε τις κερδοφόρες εταιρείες στον κλάδο της.

Κρίνεται, πρωτίστως, για τις επιχειρηµατικές πρακτικές που εντάσσει στην στρατηγική της, και που φέρουν ένα ισχυρό κοινωνικό και οικονοµικό αποτύπωµα. Κρίνεται, δηλαδή, για την καινοτοµία της, για τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί και για το όραµά της.

Επιπλέον, για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και τις επενδύσεις της, για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού της, ιδιαίτερα σε µια περίοδο που η απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων είναι απόλυτη προτεραιότητα.

Κρίνεται για τον τρόπο που αλλάζει τον κόσµο και οδηγεί τον εαυτό της, τους εργαζοµένους της και την κοινωνία στο µέλλον. Σε περιόδους δύσκολες και ταραγµένες, αυτό ακριβώς το ισχυρό αποτύπωµα είναι που χαρακτηρίζει µια επιχείρηση ως επιτυχηµένη.

Το Fortune, µε κεντρικό σύνθηµα «Doing Well By Doing Good», καταρτίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη λίστα µε τις εταιρείες που αλλάζουν τον κόσµο γύρω µας.

Πρόκειται για τη λίστα «Change the World» που καθιέρωσε η αµερικανική έκδοση και φωτίζει τις επιχειρήσεις εκείνες που διακρίνονται για το µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης που ακολουθούν, αναλαµβάνοντας έµπρακτα το δικό τους µερίδιο ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στους εργαζοµένους τους και στο περιβάλλον.

Στόχος της λίστας είναι να αναδείξει τις επιχειρήσεις εκείνες στις οποίες το κοινωνικό όφελος και το επιχειρηµατικό κέρδος συνδυάζονται αρµονικά και η ανάπτυξή τους χτίζει την ελπίδα για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσµο.

Η λίστα του Fortune «Change the World» αναδεικνύει τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν θετική κοινωνική επιρροή, µέσα από δράσεις που αποτελούν µέρος της κεντρικής τους επιχειρηµατικής στρατηγικής.

Η έρευνα πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την Infobank Hellastat, εταιρεία οικονοµικής και εµπορικής πληροφόρησης µε ειδίκευση στην πιστοληπτική αξιολόγηση και το Κέντρο Αειφορίας (Centre for Sustainability and Excellence), που παρέχει τη µεθοδολογία και τους δείκτες αξιολόγησης των εταιρειών.

Κριτήρια και Μεθοδολογία Έρευνας

Για την επιλογή των εταιρειών που αποτέλεσαν το δείγμα προς εξέταση για τη λίστα «Change The World», ελήφθησαν υπόψη αρχικά δύο βασικά κριτήρια:

– Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας να ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ για το 2016.

– Η εταιρεία να έχει εκδώσει έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας για το 2016, στην οποία περιλαμβάνει στρατηγικούς στόχους για την Κοινωνία και άλλα συναφή θέματα.

Έπειτα για την αξιολόγηση των εταιρειών του δείγματος ελήφθησαν υπόψη οι εξής πηγές πληροφοριών:

– Οι εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας των εταιρειών για το 2016.

– Οι ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης των εταιρειών.

– Οι σχετικές πληροφορίες που είναι αναρτημένες στις ιστοσελίδες των εταιρειών.

– Τα προφίλ των εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας όπως είναι διατυπωμένα στη βάση δεδομένων του Global Reporting Initiative (GRI).

Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη, από την οποία προέκυψαν οι 28 εταιρείες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στις 20 πρώτες θέσεις, έγινε βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Κριτήρια σχετικά με την Κοινωνική Επιρροή (80%).

Ύπαρξη δημοσιευμένων στόχων σχετικών με την κοινωνική επιρροή.

– Αξιολογήθηκε η ύπαρξη δημοσιευμένων στόχων για την κοινωνική επιρροή και την εταιρική υπευθυνότητα.

– Αξιολογήθηκε αν οι στόχοι αυτοί είναι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί.

– Αξιολογήθηκε η ύπαρξη στόχων σε όλους τους πυλώνες εταιρικής υπευθυνότητας (κοινωνία, περιβάλλον, αγορά, εργαζόμενοι).

Ύπαρξη έκθεσης εταιρικής υπευθυνότητας, όπου αναφέρεται η στρατηγική της εταιρείας και οι σχέσεις με ενδιαφερόμενα μέρη όπως και οι απόψεις τους.

– Αξιολογήθηκε η ύπαρξη περιγραφής στρατηγικής για την εταιρική υπευθυνότητα στην οποία να περιγράφονται οι βασικοί άξονες της στρατηγικής, το όραμα, οι αξίες της εταιρείας.

– Αξιολογήθηκε η ύπαρξη στην έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας ολοκληρωμένης περιγραφής της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αυτή ορίζεται από τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI Standards) και περιλαμβάνει τη συχνότητα και τον τρόπο επικοινωνίας με κάθε ομάδα ενδιαφερόμενων μερών, οι βασικές ανησυχίες και τα θέματα ενδιαφέροντος κάθε ομάδας ενδιαφερόμενων μερών και η ανταπόκριση της εταιρείας σε αυτά.

Μέτρηση και αναφορά επιρροής σημαντικών διαχρονικών δράσεων για την εταιρική υπευθυνότητα.

– Αξιολογήθηκε η ύπαρξη δημοσιευμένων στοιχείων σχετικά με διαχρονικές δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας όπως και η ύπαρξη μετρήσιμων στοιχείων αναφορικά με τις διαχρονικές δράσεις.

Χρήση σχετικών standards για την κοινωνική επιρροή.

– Αξιολογήθηκε η χρήση standards και κατευθυντήριων οδηγιών για την κοινωνική επιρροή και την εταιρική υπευθυνότητα όπως: GRI STANDARDS, SROI, Κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα, SDGs, ISO 26000.

Κριτήρια σχετικά με την καινοτομία και κοινωνία (20%).

Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με άμεσο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο (10%).

– Αξιολογήθηκαν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των εταιρειών που έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο, όπως αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις τους, ενώ η καινοτομία αξιολογήθηκε ως προς την μοναδικότητα, την χρήση νέων και πρωτοποριακών τεχνολογιών και μεθοδολογιών.

Καινοτόμος στρατηγική σχετικά με τη δημιουργία κοινωνικών προϊόντων και μεγιστοποίηση της επίδρασης στην κοινωνία (κοινωνικό marketing).

– Αξιολογήθηκε η ύπαρξη πρακτικών κοινωνικού marketing από τις εταιρείες.

– Αξιολογήθηκε η ύπαρξη καινοτόμων στρατηγικών κατευθύνσεων στις εταιρείες προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της επίδρασης στην κοινωνία.