Οι επιδόσεις της J&P ΑΒΑΞ για το 2016

Τα αποτελέσματα του έτους που πέρασαν και οι στόχοι για το 2017.

 

Σε 541,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της J&P-ΑΒΑΞ το 2016, έναντι 456,2 εκατ. ευρώ το 2015. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες το 2016 ανέρχεται σε ζημιά ύψους 43,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 37,6 εκατ. ευρώ το 2015.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του 2016 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις, συνολικού ύψους 59,3 εκατ. ευρώ (13,5 εκατ. ευρώ το 2015), για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων και άλλων προβλέψεων ύψους 30,5 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης την απομείωση της συνολικής αξίας των συμμετοχών του Ομίλου, ύψους 28,8 εκατ. ευρώ.

Προ των προαναφερόμενων έκτακτων και μη οργανικών χρεώσεων, το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ανέρχεται σε κέρδος 16,1 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι ζημιάς 24,1 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου το 2016 ανήλθαν σε 46,4 εκατ. ευρώ, έναντι 26,4 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο έτος.

Τα αποτελέσματα του 2015 αναμορφώθηκαν για σκοπούς συγκρισιμότητας λόγω της οριστικής διακοπής της ζημιογόνου δραστηριότητας της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Ομίλου παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι υπογεγραμμένες συμβάσεις στο τέλος του 2016 ανέρχονταν περίπου σε 2,0 δισ. ευρώ. Ο Όμιλος έχει επίσης προεπιλεγεί και διεκδικεί κι άλλες συμβάσεις σημαντικού ύψους για έργα στο εξωτερικό.