Οι εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο: Δείτε το μεγάλο αφιέρωμα στο νέο τεύχος του Fortune

To Fortune σε συνεργασία με την KKS και τον Καθηγητή Γεώργιο Σεραφείμ του Harvard Business School παρουσιάζουν τα initiatives των ελληνικών εταιρειών που έχουν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

«Doing Well by Doing Good»! Αυτή είναι η παγκόσµια τάση που κυριαρχεί στον χώρο των επιχειρήσεων, την ώρα που η κλιµατική αλλαγή,
η παγκόσµια κρίση θεσµών και αξιών και η Δ’ Βιοµηχανική Επανάσταση επιβάλλουν νέα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Σήµερα –περισσότερο από ποτέ– η πληροφορία το χρήµα, η εργασία κινούνται µε απίστευτη ταχύτητα και το περιβάλλον αλλάζει µε έναν τρόπο που δύσκολα µπορούµε να παρακολουθήσουµε. Σε αυτή την «κινούµενη άµµο» οι επιχειρήσεις καλούνται να µετασχηµατιστούν και, παράλληλα, να παίξουν ηγετικό ρόλο, αναλαµβάνοντας ένα µεγάλο µερίδιο ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Φέτος, σε συνεργασία µε την συµβουλευτική εταιρεία KKS Advisors που ειδικεύεται στη διαµόρφωση στρατηγικής, την αποτίµηση επιπτώσεων και την έρευνα σε θέµατα βιώσιµης επιχειρηµατικότητας, και µε επιστηµονικό συνεργάτη τον καθηγητή του Harvard Business School, Γεώργιο Σεραφείµ, έναν από τους πιο καταξιωµένους ειδικούς σε παγκόσµιο επίπεδο στον τοµέα της χάραξης ορθής στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης, αξιολογήσαµε και παρουσιάζουµε τις πρωτοβουλίες 20 εταιρειών που «αλλάζουν τον κόσµο».

Είναι επιχειρήσεις µε µετρήσιµη κοινωνική επίδραση, που οφείλεται στο εύρος αλλά και τη φύση των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει. Επιπλέον, αξιολογήσαµε τη συνεισφορά των εταιρειών µέσω των συγκεκριµένων δράσεων στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών.

Για την αρχική επιλογή των πρωτοβουλιών (initiatives) των εταιρειών που αποτέλεσαν το δείγμα προς εξέταση για τη λίστα «Change the World» ελήφθησαν υπόψη τα εξής δύο κριτήρια:

• Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που πραγματοποιεί τη δράση να ξεπερνά τα 50 εκατ. Ευρώ για το 2017.

• Η πρωτοβουλία να έχει υλοποιηθεί μέσα στο 2017 ή το 2018 και να εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

– Εκπαίδευση / έρευνα
– Οικονομική ανάπτυξη / χρηματοοικονομική ένταξη
-Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
– Δημόσια υγεία / διατροφή
– Ανθρώπινα δικαιώματα / κοινωνική δικαιοσύνη

Η επιλογή των πρωτοβουλιών πραγματοποιήθηκε από τους δημοσιογράφους του Fortune, ενώ κλήθηκαν και οι εταιρείες μέλη του δικτύου CSR Hellas να υποβάλουν τις πρωτοβουλίες τους. Μέσω της διαδικασίας αυτής αναγνωρίστηκαν 50 πρωτοβουλίες που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια. Οι πρωτοβουλίες αξιολογήθηκαν βάσει δημοσιευμένων πληροφοριών και πληροφοριών που έστειλαν στο Fortune οι ίδιες οι εταιρείες. Από κάθε εταιρεία αξιολογήθηκε μία πρωτοβουλία, με στόχο την ανάδειξη των 20 καλύτερων δράσεων.

Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια της έρευνας αναπτύχθηκαν από την KKS Advisors, σε συνεργασία με τον κ. Γιώργο Σεραφείμ, Καθηγητή του Harvard Business School, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

• τη προσέγγιση της αμερικανικής έκδοσης του Fortune για την αντίστοιχη λίστα,
• διεθνείς ακαδημαϊκές μελέτες και βέλτιστες πρακτικές για την εκτίμηση επιδράσεων (impact assessment),
• τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, και
• τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς.

Ως αποτέλεσμα προσδιορίστηκαν 4 περιοχές αξιολόγησης με επιμέρους μετρήσιμα κριτήρια:

1. Μετρήσιμη κοινωνική επίδραση (55%): Αξιολογήθηκε το εύρος, η επαναληψιμότητα και η διάρκεια της επίδρασης της πρωτοβουλίας. Εξετάσθηκε ο βαθμός επίδρασης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, αλλά και η φύση της επίδρασης της πρωτοβουλίας (κατά πόσο η πρωτοβουλία αποτελεί έναυσμα για δημιουργία συστημικής αλλαγής ). Η κατηγορία αυτή έλαβε μεγαλύτερη βαρύτητα από τις υπόλοιπες.

2. Εταιρικά αποτελέσματα (20%): Αξιολογήθηκε το όφελος από την πρωτοβουλία για την εταιρεία και τους συνεργάτες της. Η συνεισφορά στα οικονομικά αποτελέσματα και η προστιθέμενη αξία για τους μετόχους αξιολογήθηκαν ως σημαντικότερα οφέλη σε σχέση με την ενίσχυση της φήμης της εταιρείας.

3. Εταιρική ενσωμάτωση (15%): Αξιολογήθηκε ο βαθμός ενσωμάτωσης της πρωτοβουλίας στη δραστηριότητα της εταιρείας, αλλά και η ύπαρξη στρατηγικής δέσμευσης της εταιρείας για στήριξη του πεδίου της πρωτοβουλίας.

4. Συμβολή στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (10%): Αξιολογήθηκε η συμβολή της πρωτοβουλίας της εταιρείας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGS) που είναι πιο συναφείς με την Ελλάδα και τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας. Για την αναγνώριση των SDGs που αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε η ετήσια έκθεση “SDG Index and Dashboards 2018” , σχετικά με την επίδοση των χωρών για την επίτευξη των SDGs. Για την επιλογή των σημαντικότερων SDGs για τον κλάδο δραστηριοποίησης της κάθε εταιρείας χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της σχετικής δημοσιευμένης έρευνας των Costanza Consolandi και Robert G. Eccles.

Δείτε όλο το αφιέρωμα στο νέο τεύχος του Fortune, που κυκλοφορεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου στα περίπτερα.

Σχετικά άρθρα