Η Foodlink προχωρά σε ΑΜΚ και έκδοση ομολογιακού δανείου

Μετά την ΑΜΚ συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 4.002.306,30 ευρώ διαιρούμενο σε 13.341.021 μετοχές.

Τη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 2 εκατ. ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ (Foodlink) που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου.

Επίσης, εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 522.039,90 ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 1.740.133 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 0,30 ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας.

Μετά την ανωτέρω προαποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 4.002.306,30 ευρώ διαιρούμενο σε 13.341.021 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Στην συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε και η τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας ώστε να μπορεί να εμπορεύεται καπνό και προϊόντα καπνού και πάσης φύσεως συναφών προϊόντων καθώς και να μπορεί να πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων μέσω καταστήματος ή με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.