Η Forthnet επιβεβαιώνει τις προτάσεις 4 τραπεζών

Η εταιρεία έλαβε δεσμευτικές προτάσεις από Εθνική, Alpha, Πειραιώς και Αττικής.

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο και, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της αρμόδιας διεύθυνσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Forthnet επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της ότι, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη διάθεση αδιάθετων μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεώς της, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η εταιρεία είχε λάβει εγγράφως ξεχωριστές δεσμευτικές προτάσεις από κάθε μία από τις τράπεζες Εθνική, Alpha, Πειραιώς και Αττικής.

Με τον ανωτέρω τρόπο, διατέθηκαν τελικώς 233.339.770 από τις συνολικά 329.882.392 αδιάθετες μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 11.10.2016 σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι εν λόγω τράπεζες αποτελούν «ειδικούς επενδυτές», κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1(στ) του Ν. 3401/2005.

Η παρούσα ανακοίνωση διενεργείται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 5/204/2000 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.