Ι. Κλουκίνας Ι. Λάππας: Αύξηση πωλήσεων 17,21% το Α’ εξάμηνο 2021

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Αύξηση 17,21% κατέγραψαν οι συνολικές πωλήσεις της Ι. Κλουκίνας Ι. Λάππας το πρώτο εξάμηνο του 2021, μετά και την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου μέρους των φυσικών καταστημάτων της στις 5 Απριλίου, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, ενώ ξεπέρασαν και κατά 4,71% και το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. 

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 11.414.497 ευρώ έναντι 9.738.838 ευρώ. Τα  αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε 2.917.627 ευρώ έναντι 1.944.681 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 50,03%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.329.901 ευρώ, έναντι 191.850 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 1.013.656 ευρώ έναντι ζημιών 316.485 ευρώ που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 12.668.646 ευρώ έναντι 10.486.601 ευρώ, αυξημένος κατά 20,81% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε 3.406.171 ευρώ έναντι 2.331.709 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 46,08%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 1.320.905 ευρώ έναντι ζημιών 24.685 ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 961.739 ευρώ έναντι ζημιών 521.295 ευρώ που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Όσον αφορά στη γεωγραφική ανάλυση, οι πωλήσεις τoυ εμπορικού τομέα στην Ελλάδα ανήλθαν σε 10.667.686 ευρώ έναντι 9.273.781 ευρώ, αυξημένες κατά 15,03% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Σημαντική ανάκαμψη πωλήσεων σημειώθηκε και στις αγορές των Βαλκανίων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν το 11,83% του συνόλου των πωλήσεων, σημείωσαν αύξηση 71,75% και διαμορφώθηκαν σε 1.431.749 ευρώ από 833.621 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.