Οι κρίσιμες αποφάσεις της ΓΣ της Εθνικής για το μέλλον της τράπεζας

Οι κρίσιμες αποφάσεις της ΓΣ της Εθνικής για το μέλλον της τράπεζας
Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΕΤΕ η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Η γενική συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία με ποσοστό 66,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

– Αποφάσισε (i) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 1,20 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της τράπεζας και την ταυτόχρονη (ii) αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της τράπεζας από 0,30 ευρώ σε 4,50 ευρώ και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 3.533.149.631 σε 235.543.309 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της τράπεζας με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) σε αναλογία 15 παλαιές κοινές μετοχές της τράπεζας προς μία νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας και

(iii) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της τράπεζας, (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), από 4,50 ευρώ σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, με συμψηφισμό ζημιών. Επιπρόσθετα, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της τράπεζας και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

– Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010, όπως ισχύει και την υπ’ αρ. 36/02.11.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 4.482.000.000 ευρώ, μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με καταβολή σε μετρητά ή/και με εισφορά εις είδος και διάθεση αυτών αφενός για το σκέλος της αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ή και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, (εφόσον αυτό συμμετάσχει με μετρητά), αφετέρου για το σκέλος της αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά σε είδος, από τα πρόσωπα που προβλέπει το αρ. 6α του ν.3864/2010, όπως ισχύει, στην περίπτωση της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λόγω αναγκαστικής μετατροπής κεφαλαιακών μέσων ή/και λοιπών επιλέξιμων υποχρεώσεων και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, (εφόσον αυτό συμμετάσχει με εισφορά εις είδος). Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις αναλυτικές συνθήκες και τους στόχους της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης και δεδομένης της ανάγκης υπολογισμού του ύψους του προσφερόμενου ποσού μέσω της Διεθνούς και της Δημόσιας Προσφοράς και των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά, η κατανομή μεταξύ Διεθνούς και Δημόσιας Προσφοράς αποφασίστηκε καταρχήν να είναι η ακόλουθη (με την επιφύλαξη αυξημένης ζήτησης):

(i) Σε περίπτωση που επιτευχθεί η άντληση ποσού 1.456 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, τότε νέες μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων ίσο με 146 εκατ. ευρώ να δύνανται να προσφερθούν από την Τράπεζα στη Δημόσια Προσφορά.

(ii) Στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, ως ανωτέρω, το ποσό που θα προσφερθεί στη Δημόσια Προσφορά δεν θα υπερβεί το 10% του ως άνω αυξημένου ποσού τελικής κάλυψης της Διεθνούς Προσφοράς. (iii) Εάν το τελικό ποσό κάλυψης της Διεθνούς Προσφοράς είναι χαμηλότερο των 1.456 εκατ. ευρώ, τότε νέες μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι 300 εκατ. ευρώ να προσφερθούν από την τράπεζα στη Δημόσια Προσφορά.

Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει αυτό τελικά την κατανομή μεταξύ Διεθνούς και Δημόσιας Προσφοράς στο ανωτέρω πλαίσιο.

– Η γενική συνέλευση αποφάσισε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για αμφότερα τα σκέλη της αύξησης και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης να ορίσει την τιμή διάθεσης κατ’ αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και την κατανομή των προσφερόμενων νεοκδοθησόμενων μετοχών στη Δημόσια Προσφορά και μεταξύ της Διεθνούς και της Δημόσιας Προσφοράς. Επιπλέον, αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της τράπεζας.

– Αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, όπως ισχύει και την υπ’ αρ. 36/02.11.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με την έκδοση άμεσων, μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως, αόριστης διάρκειας ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, καταβλητέου διά εισφοράς εις είδος ή με καταβολή μετρητών. Επιπρόσθετα, αποφάσισε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων κατά την ανάληψη των εκδιδόμενων μετατρέψιμων ομολογιών και τη διάθεσή τους αποκλειστικά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα προς τις ανωτέρω διατάξεις. Επιπλέον, παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεως προς το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών, λαμβάνοντας υπόψη και τους όρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στο πλαίσιο της παραπάνω υπ’ αριθ. 2 Απόφασης.

– Αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδ. β΄ και γ΄ του κ.ν. 2190/1920 και της παρ. 11 του αρ. 1 της υπ’ αρ. 36/02.11.2015 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της τράπεζας.

– Αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, έως ποσού 4.482.000.000 ευρώ, με την έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών, υπό αίρεση μετατρέψιμων σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της τράπεζας, υπό την προϋπόθεση λήψης της προγενέστερης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την έκδοσή του. Επιπρόσθετα, αποφάσισε την κάλυψη του ομολογιακού δανείου με καταβολή σε μετρητά ή εισφορά εις είδος. Επιπλέον, αποφάσισε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και τη διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών.