Η νέα εποχή των ταμειακών μηχανών: Σύνδεση ανά ένα λεπτό με το Taxis

Η νέα εποχή των ταμειακών μηχανών: Σύνδεση ανά ένα λεπτό με το Taxis
ÕðÜëëçëïò ÷ôõðÜ ôçí áðüäåéîç óå ôáìåéáêÞ ìç÷áíÞ óå ôõñïðéôÜäéêï ôïõ êÝíôñïõ , ÁèÞíá ÐÝìðôç 1 Óåðôåìâñßïõ 2011. Óå éó÷ý ôßèåôáé áðü óÞìåñá ç áýîçóç ôïõ ÖÐÁ óôá êáôáóôÞìáôá óßôéóçò êáôÜ 10 ìïíÜäåò áðü ôï 13% óôï 23%. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÌÁÑÏÃÉÁÍÍÇ ÌÁÑÉÁ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Παρουσιάστηκαν οι προϋποθέσεις για τις αλλαγές που έρχονται από φέτος.

Ακόμη και ανά λεπτό της ώρας θα μπορούν να συνδέονται από τον Ιούνιο οι ταμειακές μηχανές με το Taxis για να αποστέλλουν σε αυτό όλα τα δεδομένα των αποδείξεων που θα έχουν εκδοθεί.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ταμειακές μηχανές και οι αντίστοιχοι φορολογικοί μηχανισμοί, προκειμένου να συνδεθούν με το Taxis το αργότερο έως τις 6 Ιουνίου 2020.

Επίσης, σε αυτήν προβλέπεται ότι κάθε εκδιδόμενη απόδειξη θα φέρει μοναδικό κωδικό απεικόνισης τύπου QR, που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα, τη μοναδικότητα αλλά και την προέλευση της.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ τα χρονικά διαστήματα που θα γίνεται αυτόματη διασύνδεση των ταμειακών με το Taxis για την αποστολή των δεδομένων των αποδείξεων που θα εκδίδονται είναι τα ακόλουθα:

– κάθε 1 λεπτό. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 1.440 αποστολές το 24ωρο.

– κάθε 15 λεπτά. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 96 αποστολές το 24ωρο.

– κάθε 1.440 λεπτά (δηλαδή κάθε 24 ώρες). Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 1 αποστολή το 24ωρο.