Η Premia αλλάζει επωνυμία

Η εταιρεία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοίνωσε ότι την 4η Μαΐου 2022 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «Premia Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» με διακριτικό τίτλο «Premia Properties».

Η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως: «PREMIA REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY SOCIETE ANONYME» με διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Eπενδύσεων με την αριθ. 2624982ΑΠ/24-05-2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του, της 03/06/2022 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από τις 07/06/2022, η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «Premia Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» με διακριτικό τίτλο «Premia Properties».