Η πρώτη έρευνα για τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του τουρισμού στην ελληνική οικονομία

Την έλλειψη επίσημων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της τουριστικής δραστηριότητας στο λιανικό εμπόριο, αναμένεται να καλύψει δράση του ΕΣΠΑ που θα εκτελέσει η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου κια Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική απόφαση που υπέγραψε η ειδική γραμματέας διαχείρισης τομεακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) του υπουργείου Οικονομίας, Ευγενία Φωτονιάτα, η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 923.105,41 ευρώ και η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31η Μαίου 2022.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, τα τελευταία έτη καταγράφεται μια ραγδαία ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού στη χώρα, σε βαθμό που αυτός να αποκαλείται «η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας». Ο τουρισμός δημιουργεί συσχετίσεις με άλλους κλάδους, όπως με το εμπόριο, επιφέροντας σημαντικά πολλαπλασιαστικά διακλαδικά οφέλη. Ο τρόπος και ο βαθμός στον οποίο η ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου επηρεάζει την εξέλιξη του εμπορικού τομέα, είναι ένας παράγοντας εξαιρετικά σημαντικός για τη χάραξη των κατάλληλων εθνικών πολιτικών και επιχειρηματικών στρατηγικών που θα συμβάλουν στην αύξηση των παραπάνω οφελών, προς όφελος ιδιαίτερα των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των τοπικών κοινωνιών, και της εθνικής οικονομίας συνολικά.

Η διαφαινόμενη διάσταση μεταξύ του δείκτη Κύκλου Εργασιών στον Τουρισμό και το εμπόριο, δεν έχει αποτελέσει το αντικείμενο μιας ενδελεχούς έρευνας, που θα εντοπίσει, θα ερμηνεύσει και θα αξιοποιήσει τη σχέση μεταξύ της τουριστικής δραστηριότητας και του εμπορίου. Η σχετική ανεπάρκεια των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων για την αποτύπωση των δύο τομέων, αναδεικνύει τη σημασία μιας μελετητικής εργασίας που θα τυποποιήσει τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του τουρισμού στο εμπόριο.

Η προσέγγιση της τουριστικής δαπάνης με μακροοικονομικούς όρους (π.χ. οριακή ροπή προς κατανάλωση) δεν μπορεί να λάβει υπόψη της τις βαθύτερες κλαδικές αλληλεπιδράσεις, που συμπυκνώνουν, τόσο κοινωνικές, όσο και πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις που ενέχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Είναι απαραίτητο να εντοπιστούν οι συσχετίσεις αυτές και να διατυπωθούν προτάσεις για μια περισσότερο οργανική σύνδεση τουρισμού και εμπορίου (π.χ. δημιουργία ανοικτών κέντρων εμπορίου, ανάπτυξη e-commerce κ.λπ.). Στη λογική αυτή, μια συνολική παρέμβαση που θα λαμβάνει υπόψη της όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τουρισμό, κρίνεται ως αναγκαία.

Όμως, η χάραξη μιας τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής προϋποθέτει ολοκληρωμένη τεκμηρίωση. Η έλλειψη επίσημων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της τουριστικής δραστηριότητας στο λιανικό εμπόριο, επηρεάζει την τουριστική αναπτυξιακή πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, η χαρτογράφηση των συσχετίσεων του τουρισμού και των εμπορικών καταστημάτων είναι αδήριτης σημασίας. Η ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο της πράξης, θα διεξάγει πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα, ώστε να εντοπιστεί το μέρος της ταξιδιωτικής δαπάνης που μεταφέρεται στις εμπορικές επιχειρήσεις, χαρτογραφώντας με αναλυτικό και συνθετικό τρόπο τις βαθύτερες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο κλάδων, παρέχοντας έτσι τη βάση μιας τουριστικής πολιτικής με διακλαδικό περιεχόμενο και οικονομίες κλίμακας.

Βασικός στόχος της πράξης είναι μια ολοκληρωμένη αποτύπωση της σύνδεσης του τουρισμού και του εμπορίου, εκτιμώντας τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας στις εμπορικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της αποτύπωσης αυτής, θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της προσαρμογής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών εμπορικών επιχειρήσεων στο εντεινόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.