Η Τράπεζα Κύπρου κάνει «άνοιγμα» στο Λονδίνο

Με τη δημιουργία μιας νέας μητρικής εταιρείας.

Με επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 31 Μαρτίου 2016, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα» ή, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα»), επιδιώκει την εισαγωγή της στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange, «LSE»).

Για να επιτύχει μια τέτοια εισαγωγή και μια ενδεχόμενη συμπερίληψη στους δείκτες FTSE UK («δείκτες FTSE»), η Τράπεζα εξετάζει τη δημιουργία νέας μητρικής εταιρείας. Η Τράπεζα βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και έχει αξιολογήσει μια σειρά από επιλογές. Στο παρόν στάδιο η Τράπεζα εξετάζει την δημιουργία μητρικής εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δεν υπάρχει καμία πρόθεση για αλλαγή της έδρας της Τράπεζας, ενώ το φορολογικό και το τραπεζικό εποπτικό καθεστώς του Συγκροτήματος αναμένεται να παραμείνουν τα ίδια.
Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σε εύθετο χρόνο.