Υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης από τον Τραπεζικό κλάδο. Μύθος ή Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα;

Ο αριθμός των εταιρειών σε όλο τον κόσμο, που έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) αυξάνεται συνεχώς. Οι εταιρείες ανταποκρίνονται με αυτόν τον τρόπο στις νέες προκλήσεις και τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών τους, συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτών.

Έχουν δημοσιευθεί αρκετές έρευνες που επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις με καλές επιδόσεις στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που είναι ουσιαστικά για τον κλάδο δραστηριοποίησής τους, παρουσιάζουν σημαντικά καλύτερη χρηματοοικονομική επίδοση σε σχέση με τις επιχειρήσεις που έχουν χαμηλή επίδοση στα αντίστοιχα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, για τον Χρηματοπιστωτικό τομέα και ειδικότερα τον Τραπεζικό κλάδο η έρευνα για τη συσχέτιση των επιδόσεων σε θέματα ESG με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις είναι σχετικά περιορισμένη.

Η KKS Advisors με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Global Alliance for Banking on Values (GABV) και της Deloitte, προχώρησε στη διενέργεια εξειδικευμένης έρευνας και ανέλυσε τη σχέση μεταξύ της επίδοσης των Τραπεζικών οργανισμών σε θέματα ESG και των οικονομικών τους επιδόσεων. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 100 τραπεζών.

Χρησιμοποιώντας τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι τράπεζες αξιολογήθηκαν και βαθμολογήθηκαν για την επίδοσή τους στα ουσιαστικά και μη-ουσιαστικά θέματα ESG του Τραπεζικού κλάδου. Στη συνέχεια διαμορφώθηκαν δύο χαρτοφυλάκια, ένα με τις 20 Τράπεζες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία για τις επιδόσεις τους στα ουσιαστικά θέματα ESG και ένα με τις 20 τράπεζες που συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία.

Σύγκριση των αποδόσεων κεφαλαίου σταθμισμένου κινδύνου των δύο χαρτοφυλακίων (2007-2017)

Αναλύοντας τις αποδόσεις των μετοχών τους από το 2007 έως το 2017, διαπιστώθηκε ότι οι τράπεζες που σημείωσαν υψηλές επιδόσεις στα ουσιαστικά θέματα ESG, παρουσίασαν και υψηλότερες αποδόσεις κεφαλαίου σταθμισμένου κινδύνου (κατά μέσο όρο 2,65%) σε σχέση με τις τράπεζες που σημείωσαν χαμηλές επιδόσεις στα ίδια θέματα ESG. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι εστιάζοντας στα ουσιαστικά θέματα ESG είναι πολύ πιθανό να βελτιωθούν και οι οικονομικές αποδόσεις της τράπεζας.

Η διαφοροποίηση που παρατηρείται από το 2014 και μετά, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αρχίσει να δημοσιοποιούν περισσότερα και ακριβέστερα στοιχεία για θέματα ESG, καθώς και στην αυξανόμενη ζήτηση για τις πληροφορίες αυτές από το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρώτη προσπάθεια για τη διερεύνηση των ειδικών χαρακτηριστικών του τραπεζικού κλάδου, ενώ παράλληλα στηρίζουν το διεθνές αφήγημα για την ανάγκη ενσωμάτωσης των θεμάτων ESG στην εταιρική στρατηγική και τις αποφάσεις κατανομής κεφαλαίου.

Τα ευρήματα της έρευνας παρατίθενται αναλυτικότερα στην έκδοση “Do Sustainable Banks outperform? Driving Value Creation through ESG Practices”.