Ικτίνος Ελλάς: Αύξηση κερδών και πωλήσεων για το α’ εξάμηνο του 2018

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,29 εκατ. ευρώ, έναντι 6,28 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 79,8%.

Αύξηση 47,8% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Ικτίνος Ελλάς το πρώτο εξάμηνο 2018 και διαμορφώθηκε σε 28,50 εκατ. ευρώ, έναντι 19,28 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,29 εκατ. ευρώ, έναντι 6,28 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 79,8%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,07 εκατ. ευρώ έναντι 5,30 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 89,8%.

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 50,8% και διαμορφώθηκε σε 32,07 εκατ. ευρώ έναντι 21,27 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 12,49 εκατ. ευρώ έναντι 6,88 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 81,4%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13,85 εκατ. ευρώ έναντι 4,89 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 183%.

Οι εξαγωγές μαρμάρου αυξήθηκαν κατά 46,6% το πρώτο εξάμηνο 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2017 και αποτελούν το 95% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.