ΙΟΒΕ: Σημαντικά κέρδη εμφάνισε ο κλάδος πετρελαιοειδών στην Ελλάδα το 2015

ΙΟΒΕ: Σημαντικά κέρδη εμφάνισε ο κλάδος πετρελαιοειδών στην Ελλάδα το 2015

Πώς επηρεάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου από τη ραγδαία πτώση της τιμής του πετρελαίου.

Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών υποχώρησαν το 2015 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και διαμορφώθηκαν σε 9,06 δισ. ευρώ έναντι 10,7 δισ. ευρώ το 2014, καταγράφοντας μείωση 15,3%, σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Σημειώνεται ότι τα σύνολα αναφέρονται μόνο στα μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Στην παρούσα έρευνα περιλαμβάνονται τα στοιχεία δεκατριών επιχειρήσεων. Καθώς δεν ήταν διαθέσιμα στοιχεία για την Mamidoil-Jetoil, στο Παράρτημα παρουσιάζονται συγκρίσεις με στοιχεία του προηγούμενου έτους από τα οποία έχει απαλειφθεί η συγκεκριμένη εταιρία, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η επίπτωση από την έλλειψη των στοιχείων της.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ο όγκος πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών αυξήθηκε κατά 4,4% (11.008 χιλ. μ.τ.) σε σχέση με το 2014 (10.547 χιλ. μ.τ.). Επομένως, η πτώση στην αξία των πωλήσεων και το 2015 οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων.

Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος πωληθέντων, μειώθηκε κατά 16,1% και διαμορφώθηκε το 2015 σε 8,7 δισ. ευρώ από 10,3 δισ. ευρώ το 2014. Το 60,3% του κόστους πωληθέντων αφορά στο κόστος εισαγωγής CIF, το οποίο – δεδομένου ότι αποτελεί συνάρτηση των διεθνών τιμών πετρελαίου – αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα μείωσης του κόστους πωληθέντων το 2015.

Οι δασμοί και φόροι με ποσοστό 39% αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων, ενώ οριακή είναι η επίδραση του τρίτου παράγοντα, δηλαδή των άμεσων εξόδων αγορών, που συμμετέχουν στο κόστος πωληθέντων με ποσοστό 0,7%.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του συνολικού κόστους πωληθέντων (-16,1%) σε σχέση με τη μείωση των πωλήσεων (-15,3%) είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί η μικτή κερδοφορία του κλάδου το 2015 στα 408,7 εκατ. ευρώ έναντι 385,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά (+5,9%).

Οι υπόλοιπες δαπάνες των επιχειρήσεων του κλάδου – που σε πολύ μεγάλο βαθμό (80% περίπου) σχετίζονται με τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και τις αμοιβές προσωπικού – περιορίστηκαν για έκτη συνεχόμενη χρονιά και το 2015 διαμορφώθηκαν σε 432,5 εκατ. ευρώ από 450,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος (-3,9%). Από τα επιμέρους στοιχεία των δαπανών όλα σημείωσαν μείωση, με εξαίρεση τα άλλα λειτουργικά έξοδα (+2,7%).

Τέλος, ύστερα από πέντε συνεχόμενα έτη ζημιών, ο κλάδος το 2015 παρουσίασε καθαρά κέρδη (κέρδη μετά από φόρους) ποσού 16,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τη ζημιά ποσού 65,9 εκατ. ευρώ το 2014. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση του ποσού των καθαρών τόκων κατά 25,3% (από τα 76,9 εκατ. ευρώ το 2014 στα 57,4 εκατ. ευρώ το 2015) που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις του κλάδου το 2015.

Το σύνολο του απασχολούμενου κεφαλαίου ενισχύθηκε οριακά (+1,2%) το 2015 σε σχέση με το προηγούμενο έτος κυρίως ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης του κεφαλαίου κίνησης και παρά την πτώση των παγίων.

Επιπρόσθετα, η καθαρή θέση των επιχειρήσεων του κλάδου, ύστερα από πέντε έτη μείωσης, ενισχύθηκε κατά 16,2% το 2015, στα 634,7 εκατ. ευρώ από 546,1 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, μειώθηκαν κατά 5,7% το 2015 (431,1 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το 2014 (457,4 εκατ. ευρώ), ενώ η εξάρτηση των εταιρειών του κλάδου από βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια περιορίστηκε, όπως προκύπτει από τη μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού κατά 7,3% το 2015 (557 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το 2014 (600,9 εκατ. ευρώ).

Οι φόροι και οι έκτακτες εισφορές μειώθηκαν το 2015 κατά 13% και διαμορφώθηκαν στα 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 10,5 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ τα ανόργανα έξοδα περιορίστηκαν σημαντικά κατά 17,7%, δηλαδή από τα 12,5 εκατ. ευρώ το 2015 στα 10,3 εκατ. ευρώ το 2014. Τέλος, οι φόροι εισοδήματος χρήσεως μειώθηκαν κατά 134,2%, αφού οι χρεωστικοί τόκοι ποσού 12,9 εκατ. ευρώ το 2014 μετατράπηκαν σε πιστωτικούς τόκους ποσού 4,4 εκατ. ευρώ το 2015.

Σε αντίθεση με το γενικότερο αρνητικό κλίμα στην ελληνική οικονομία, οι λοιπές επενδύσεις των επιχειρήσεων του κλάδου διπλασιάστηκαν από 42,5 εκατ. ευρώ το 2014 στα 85 εκατ. ευρώ το 2015, αυξανόμενες για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

Οι επενδύσεις που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον περιορίστηκαν στα 1,02 εκατ. ευρώ το 2015 από 1,2 εκατ. ευρώ το 2014 (πτώση 16,4%).

Ως αποτέλεσμα του διπλασιασμού των λοιπών επενδύσεων – οι οποίες αποτελούν το 98,9% των συνολικών επενδύσεων – οι συνολικές επενδύσεις του κλάδου ενισχύθηκαν κατά 96,6%, στα 86,03 εκατ. ευρώ το 2015 από 43,8 εκατ. ευρώ το 2014.