Υποχρεωτικός έλεγχος σε μικρές εταιρείες από το ΥΠΟΙΚ

Υποχρεωτικός έλεγχος σε μικρές εταιρείες από το ΥΠΟΙΚ

Ποια τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Υποχρεωτικό έλεγχο σε μικρότερες επιχειρήσεις από ορκωτούς ελεγκτές προβλέπει νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε τη Δευτέρα σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, προβλέπεται μεταξύ άλλων η απαγόρευση παροχής φορολογικών υπηρεσιών και νομικών συμβουλών σε εισηγμένες επιχειρήσεις από τις ίδιες εταιρείες που έχουν αναλάβει να διενεργήσουν τον υποχρεωτικό έλεγχο αυτών.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

• Οι μικρές επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες επιχειρήσεις (ανώνυμες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμες, ομόρρυθμες και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες), όταν υπερβαίνουν δύο από τα παρακάτω κριτήρια για δύο συνεχόμενες χρήσεις: α) κύκλος εργασιών 3 εκατ. ευρώ, β) σύνολο ενεργητικού 1,5 εκατ. ευρώ και γ) μέσο όρο προσωπικού τα 50 άτομα.

• Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί υποχρεωτικά έλεγχο σε εισηγμένη σε χρηματιστήριο εταιρεία απαγορεύεται να παρέχει στην οικεία μητρική επιχείρηση ή στις ελεγχόμενες από αυτή που βρίσκονται εντός της Ε.Ε. φορολογικές υπηρεσίες, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

• Δικαίωμα διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου έχουν μόνο ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος και είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).