Ισότητα Φύλων: Ώρα Δράσης για τις επιχειρήσεις! Αν όχι τώρα, πότε;

Ισότητα Φύλων: Ώρα Δράσης για τις επιχειρήσεις! Αν όχι τώρα, πότε;
Είναι ευθύνη όλων μας να προχωρήσουμε δυναμικά προς την ισότητα. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή!

Από τον Νικόλα Μοσχάτο, Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων της Accenture σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Η µελέτη «if not now, when?» η οποία εκπονήθηκε από τους οργανισµούς Accenture, Quilt.AI και Women20 τον Αύγουστο 2020 σε δείγµα 7.000 ατόµων από 7 χώρες, υπογράµµισε ότι παρόλο που η πανδηµία έχει αρνητικό αντίκτυπο και στα δύο φύλα, οι γυναίκες έχουν πληγεί σαφώς περισσότερο. Μάλιστα, η εξάπλωση της κρίσης διεύρυνε περαιτέρω το χάσµα, προκαλώντας παράταση του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη ισότητας κατά 51 χρόνια, από το 2120 στο 2171. Συγκεκριµένα, η µελέτη σηµειώνει πως το εισόδηµα των γυναικών µειώθηκε κατά 63% ταχύτερα σε σχέση µε τους άνδρες, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες είναι 79% πιο πιθανό να απολυθούν συγκριτικά µε τους άντρες συναδέλφους τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι ο γυναικείος πληθυσµός απασχολείται συνήθως σε πιο ευάλωτους τοµείς και υπο-εκπροσωπείται σε υψηλόβαθµες θέσεις. Στα παραπάνω προστίθεται το γεγονός ότι συχνά οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν τα παιδιά ή τα µέλη της οικογένειάς τους χωρίς να αµείβονται. Κατά την περίοδο της πανδηµίας, παρόλο που ο χρόνος που αφιερώνεται στη φροντίδα των παιδιών από τους άνδρες έχει αυξηθεί κατά 34% και εκείνος των γυναικών κατά 29% σε σύγκριση µε την εποχή προ πανδηµίας, το βάρος για τις γυναίκες δεν έχει µειωθεί, µε το 50% του γυναικείου δείγµατος της µελέτης να δηλώνει αύξηση της έντασης και του άγχους που σχετίζεται µε τη φροντίδα του σπιτιού.

Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε ή συμμετέχουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα φιλοδοξούμε να συμβάλλουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο, συμπαρασύροντας με θετικό πρόσημο την κοινωνία μας στο δρόμο προς την ισότητα!

Επιπρόσθετα, η µελέτη αναδεικνύει πώς η ψηφιακή ένταξη µπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στις γυναίκες, γεγονός το οποίο αποτελεί ισχυρό µοχλό για την περαιτέρω προώθηση της καινοτοµίας. Η µεγαλύτερη εξάρτηση των γυναικών από τη συνδεσιµότητα για θέµατα σχετικά µε την υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση και διαχείριση του σπιτιού έχει επιδεινώσει ιδιαίτερα το «ψηφιακό χάσµα» για όσες έχουν περιορισµένη πρόσβαση ή ικανότητα αξιοποίησης του διαδικτύου. Τέλος, η µελέτη σηµειώνει ότι το ποσοστό των θέσεων εργασίας στον τοµέα cloud computing που κατέχουν οι γυναίκες είναι µόλις 12% και ότι το 19% των γυναικών εξακολουθεί να πιστεύει ότι η σταδιοδροµία σε πεδία STEM είναι πιο κατάλληλη για τους άνδρες. Για την αντιµετώπιση αυτής της σοβαρής ανισότητας, η µελέτη παρουσιάζει σειρά προτάσεων µε στόχο την επιτάχυνση της ένταξης των γυναικών, όπως αναγνώριση της απλήρωτης εργασίας των γυναικών και παροχή µεγαλύτερης ευελιξίας για τη µείωση του βάρους της οικογενειακής φροντίδας, ενθάρρυνση της κατάρτισης που προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε περισσότερες γυναίκες, υιοθέτηση ισότιµων αµοιβών και καλύτερη πρόσβαση του γυναικείου πληθυσµού στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο: καλούνται να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν ενεργές δράσεις ένταξης και κατάρτισης που ευνοούν την ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και την παροχή ίσων ευκαιριών, αναπτύσσοντας ένα εργασιακό περιβάλλον µε συµπεριληπτική κουλτούρα, όπου όλοι οι εργαζόµενοι έχουν την αίσθηση του “ανήκειν” και αναγνωρίζονται για τη µοναδική και διαφορετική συµβολή τους.

Working to accelerate equality for all

Στην Accenture, οι ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο αποτελούν σαφή προτεραιότητά µας, έτσι ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να έχουν τις ίδιες προοπτικές. Θέτουµε σαφείς και µετρήσιµους στόχους, προωθούµε µια κουλτούρα συµπεριληπτικής ηγεσίας, εφαρµόζουµε δράσεις που ευνοούν την ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής, παρέχουµε ισότιµες αµοιβές, επενδύουµε συνεχώς στην εκπαίδευση, υλοποιούµε πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνουµε νέες γυναίκες να σταδιοδροµήσουν σε STEM πεδία και καταπολεµούµε όλα τα είδη των στερεοτύπων. Για να επιτύχουµε το φιλόδοξο στόχο µας, που αφορά την εξίσωση του αριθµού ανδρών και γυναικών στο παγκόσµιο δυναµικό µας έως το 2025, έχουµε επικεντρωθεί στο να εξοπλίζουµε διαρκώς τους ανθρώπους µας µε δεξιότητες σε επιστηµονικά και ανθρωπιστικά πεδία, προκειµένου να αξιοποιήσουµε αυτό το δυναµικό συνδυασµό τεχνολογίας και ανθρώπινης ευφυίας που συνεπάγεται καινοτοµία και ανάπτυξη. Στο ελληνικό γραφείο, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ήδη ~40% του πληθυσµού µας, ο οποίος αγγίζει τα 1.000 στελέχη, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσουµε ή συµµετέχουµε τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας φιλοδοξούµε να συµβάλλουν ενεργά στο δηµόσιο διάλογο, συµπαρασύροντας µε θετικό πρόσηµο την κοινωνία µας στο δρόµο προς την ισότητα!