Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου της Τηλέτυπος σε ποσοστό 80,227%

Καταβολή μετρητών από την εταιρεία.

Σε ποσοστό 80,227% καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εισηγμένης εταιρείας Τηλέτυπος.

Σημειώνεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 18.4.2013, πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ποσού 15.118.950 ευρώ με την έκδοση και διάθεση 50.396.500 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ της κάθε μίας και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σε αναλογία μίας νέας κοινής ονομαστικής μετοχής προς κάθε μία υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή.

Στην αύξηση συμμετείχαν 63 μέτοχοι, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης από την 16.8.2013 έως και την 30.8.2013, με την καταβολή συνολικού ποσού 12.129.542,70 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 40.431.809 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Οι μέτοχοι ΔΟΛ ΑΕ και Πήγασος Εκδοτική ΑΕ άσκησαν πλήρως το δικαίωμα προτίμησης και συμμετείχαν στην αύξηση σύμφωνα με τις δηλώσεις τους προς τη γενική συνέλευση της 18.4.2013.

Ο τρόπος διάθεσης των μη αναληφθεισών μετοχών, οι οποίες ανέρχονται σε 9.964.691, θα αποφασισθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.