Κατά 117 δισ. ευρώ ή 25% αυξήθηκε ο ισολογισμός της ΕΚΤ το 2020 – Στα 1,64 δισ. τα καθαρά κέρδη

Επιβράδυνση σημείωσαν τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα (ΕΚΤ) για τη χρήση του 2020, καθώς, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της, ανήλθαν στα 1,643 δισεκ. ευρώ, ενώ ο ισολογισμός της αυξήθηκε περίπου κατά 25% (συνολικά 567 δισεκ. δολ.), λόγω των κολοσσιαίων προγραμμάτων στήριξης των ευρωπαϊκών αγορών και της εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής που εφαρμόζεται (πανδημικό πρόγραμμα, PEPP και APP).

Mάλιστα, στο τέλος του 2020, το μέγεθος του ενοποιημένου ισολογισμού του Ευρωσυστήματος, το οποίο περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ έναντι τρίτων ανήλθε σε 6.979 δισεκατομμύρια ευρώ (2019: 4.671 δισεκατομμύρια ευρώ).

Επιβράδυνση κερδών

Πιο συγκεκριμένα, η μείωση των 722 εκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους από συναλλαγματικά διαθέσιμα και σε τίτλους που κατέχονται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε επίσης μεταφορά 48 εκατομμυρίων ευρώ ως προβλέψεις για χρηματοοικονομικούς κινδύνους, κάτι το οποίο μείωσε τα κέρδη της ΕΚΤ κατά ισοδύναμο ποσό.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 2.017 εκατομμύρια ευρώ το 2020 (2019: 2.686 εκατομμύρια ευρώ). Τα καθαρά έσοδα από τόκους από συναλλαγματικά διαθέσιμα μειώθηκαν σε 474 εκατομμύρια ευρώ (2019: 1.052 εκατομμύρια ευρώ), λόγω των χαμηλότερων εσόδων από τόκους που αποκτήθηκαν στο χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους από τίτλους που κατέχονται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής μειώθηκαν σε 1.337 εκατομμύρια ευρώ (2019: 1.447 εκατομμύρια ευρώ), κυρίως λόγω των χαμηλότερων εσόδων από τόκους στο Πρόγραμμα Αγορών Κινητών Αξιών (SMP) ως αποτέλεσμα εξαγορών.

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αυξήθηκαν σε 342 εκατομμύρια ευρώ (2019: 197 εκατομμύρια ευρώ). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα υψηλότερα κέρδη των τιμών από τις πωλήσεις τίτλων σε δολάρια ΗΠΑ, καθώς η μείωση των αποδόσεων των ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ το 2020 είχε θετικό αντίκτυπο στην αγοραία αξία τους.

Οι απομειώσεις ανήλθαν σε 26 εκατομμύρια ευρώ (2019: 20 εκατομμύρια ευρώ), κυρίως λόγω μη πραγματοποιηθεισών ζημιών σε χρεόγραφα που κατέχονται σε χαρτοφυλάκια δολαρίων ΗΠΑ και γιουάν.

Αύξηση ισολογισμού ΕΚΤ

Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 112 δισεκατομμύρια ευρώ, σε 569 δισεκατομμύρια ευρώ (2019: 457 δισεκατομμύρια ευρώ). Αυτή η αύξηση οφειλόταν κυρίως στις κινητές αξίες που αγοράστηκαν βάσει του προγράμματος έκτακτης ανάγκης για πανδημία (PEPP) και του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP)

Στο τέλος του 2020, το μέγεθος του ενοποιημένου ισολογισμού του Ευρωσυστήματος, το οποίο περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ έναντι τρίτων, ανήλθε σε 6.979 δισεκατομμύρια ευρώ (2019: 4.671 δισεκατομμύρια ευρώ). Η αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πράξεων αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, ως αποτέλεσμα της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO III), και των τίτλων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP και του APP.

Οι διακρατήσεις τίτλων του Ευρωσυστήματος που κατέχονται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αυξήθηκαν κατά 1.063 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3.695 δισεκατομμύρια ευρώ (2019: 2.632 δισεκατομμύρια ευρώ). Οι συμμετοχές APP αυξήθηκαν κατά 330 δισεκατομμύρια ευρώ, σε 2.909 δισεκατομμύρια ευρώ, και οι αγορές PEPP ανήλθαν σε 754 δισεκατομμύρια ευρώ.

Διανομή κερδών

Το κέρδος της ΕΚΤ διανέμεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ (ΕθνΚΤ). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει ενδιάμεση κατανομή κερδών, ύψους 1.260 εκατομμυρίων ευρώ, στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 29 Ιανουαρίου 2021. Στη χθεσινή συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει το υπόλοιπο του κέρδους, ύψους 383 εκατομμυρίων ευρώ, στις 19 Φεβρουαρίου 2021.