Κατακόρυφη αύξηση κερδοφορίας το α’ τρίμηνο για την Πλαστικά Θράκης- 50% πάνω οι πωλήσεις

Κατακόρυφη αύξηση κερδοφορίας το α’ τρίμηνο για την Πλαστικά Θράκης- 50% πάνω οι πωλήσεις
Εντυπωσιακές αυξήσεις μεγεθών, με τον κύκλο εργασιών στα 111 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 24,4 εκατ. ευρώ παρουσίασε η εταιρεία. Μεγάλη μείωση δανεισμού. Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της χρονιάς.

Εντυπωσιακές είναι οι αυξήσεις μεγεθών της Πλαστικά Θράκης το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς διάστημα κατά το οποίο τα κέρδη εκτοξεύτηκαν στα 24,4 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 2,78 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τη διοίκηση της εταιρείας κατά το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο Όμιλος όχι μόνο κατάφερε να μην υποστεί μείωση των εσόδων του, αλλά αντιθέτως πέτυχε να αυξήσει τις πωλήσεις και την κερδοφορία του, καθώς η μειωμένη ζήτηση σε ορισμένους τομείς δραστηριοποίησης αντισταθμίστηκε και υπερκαλύφθηκε από την σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε άλλους.

Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε:

  • Διατήρηση της αυξημένης ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας.
  • Αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων.
  • Μειωμένη ζήτηση σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με την εστίαση, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης δραστηριοποίησης του συγκεκριμένου κλάδου, ιδίως στην Ελλάδα.
  • Σημαντική αύξηση των τιμών των βασικών πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατειακής βάσης του Ομίλου.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο Όμιλος εξακολούθησε να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση για προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, με αποτέλεσμα την πώληση προϊόντων με υψηλότερη κερδοφορία.

Τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε €29,4 εκατ., εκ των οποίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα €20,6 εκατ. ήταν αποτέλεσμα των ανωτέρω συνθηκών και ιδίως λόγω του προϊοντικού μίγματος και κατανέμονται στον Τομέα των «Τεχνικών Υφασμάτων» τα €20,5 εκατ., ενώ στον Τομέα «Συσκευασίας» κατανέμονται τα € 0,1 εκατ.

Τέλος, σημαντική ήταν και η μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά € 29.032 χιλ. (στις 31.03.2021 ανήλθε σε 9.178 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 38.210 χιλ. ευρώ στις 31.12.2020, ήτοι ποσοστιαία μείωση 76,0%), με το δείκτη Καθαρός Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,04 σε σχέση με 0,22 στις 31.12.2020.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2021 ανήλθε σε 208.660 χιλ. ευρώ σε σχέση με 174.583 χιλ. ευρώ στις 31.12.2020.

Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, παρά τις συνθήκες έντονης αβεβαιότητας που καθιστούν κάθε πρόβλεψη επισφαλή, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας, όσο και σε επίπεδο ρευστότητας και κατά το δεύτερο τρίμηνο της χρήσης 2021. Η διατήρηση ικανοποιητικής ζήτησης για
μεγάλο μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, παρά τυχόν επιμέρους περιορισμένες διακυμάνσεις, η διευρυμένη πελατειακή βάση, η ενισχυμένη ρευστότητα και η συνέχιση της εφαρμογής αυστηρών μέτρων προστασίας αποτελούν τα βασικά εφόδια για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της τρέχουσας κατάστασης. Ταυτόχρονα, οι πρώτοι μήνες του έτους χαρακτηρίστηκαν από τις σημαντικά αυξημένες τιμές των βασικών πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο (συγκριτικά με το 2020) και τις ελλείψεις σε κατηγορίες πρώτων υλών, χωρίς ωστόσο το γεγονός αυτό να επηρεάσει τη λειτουργία του Ομίλου, ενώ για τους επόμενους μήνες του έτους εκτιμάται ομαλοποίηση των προσφερόμενων ποσοτήτων και σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών, χωρίς ωστόσο να προσεγγίσουν τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

H Διοίκηση του Ομίλου παραμένει αισιόδοξη για την ικανοποιητική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και για το σύνολο του έτους, αν και διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η εξέλιξη της πανδημίας στις οικονομίες των χωρών το επόμενο διάστημα (ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης όσων έχουν πληγεί) και για τον τρόπο και την ένταση που αυτές δύναται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του Ομίλου, ειδικότερα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.